Edicte del 20-11-2019 pel qual es fa pública l' adjudicació definitiva de l' adjudicació de 8 unitats més de llicències VeeamBackup a l' empresa Omega Pheripherals.

 
EXTRACTO GRATUITO
GE20191125_10_38_20

Edicte

Edicte del 20-11-2019 pel qual es fa pública l' adjudicació definitiva de l' adjudicació de 8 unitats més de llicències VeeamBackup a l' empresa Omega Pheripherals.

1. Objecte: adjudicació definitiva

2. Òrgan contractant

a) Identitat: Ministeri de Funció Pública i Simplificació de l' Administració ' Departament de Sistemes d' Informació

b) Data de l' acord del Govern: 20-11-2019

3. Dades de l' adjudicació

a) Identitat de l' adjudicatari: Omega Pheripherals

b) Denominació del treball: adjudicació de 8 unitats més de llicències VeeamBackup

c) Localització: Departament de Sistemes d' Informació

d) Preu cert: 11.703,33 ' (impostos indirectes inclosos)

e) Partida pressupostària: 960-963-Proj.0006-64050

f) Termini d' execució: fins al 31 de desembre del 2019, renovable anualment, previ acord de Govern, fins el màxim d' anys que permet la Llei de contractació pública

g) Forma d' adjudicació: concurs internacional

h) Modalitat de la contractació: urgent

i) Procediment: obert

j) Edicte d' adjudicació: BOPA núm. 56, de data 26-9-2018

D' acord amb el que estableixen l' article 124 del Codi de l' Administració, del 29 de març de 1989, i les seves...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA