Edicte del 20-11-2019 pel qual es fa pública l' adjudicació definitiva del concurs per a la contractació d' una empresa especialitzada en el transport i la manipulació d' obres d' art per al retorn de les obres exposades a la 58a Biennal d' art de Venècia.

 
EXTRACTO GRATUITO
GOVERN
1/1
www.bopa.ad
27 de novembre del 2019
Núm. 102
Dipòsit legal: AND.2-2015
Edicte
Edicte del 20-11-2019 pel qual es fa pública l’adjudicació denitiva del concurs per a la contractació d’una
empresa especialitzada en el transport i la manipulació d’obres d’art per al retorn de les obres exposades
a la 58a Biennal d’art de Venècia.
1. Objecte: adjudicació denitiva
2. Òrgan contractant
a) Identitat: Ministeri de Cultura i Esports
b) Data de l’acord del Govern: 20-11-2019
3. Dades de l’adjudicació
a) Identitat de l’adjudicatari: Inter-Trans, SL
b) Denominació del treball: Contractació d’una empresa especialitzada en el transport i la manipulació
d’obres d’art per al retorn de les obres exposades al pavelló andorrà de la 58a Biennal d’art de Venècia
c) Localització: Venècia - Andorra
d) Preu cert: 7.925 € impostos inclosos
e) Partida pressupostària: 900-900-Proj.0056-22300
f) Termini d’execució: 31 de desembre del 2019
g) Forma d’adjudicació: concurs nacional
h) Procediment: obert
i) Modalitat de la contractació: urgent
j) Edicte de licitació: BOPA núm. 90 del 23-10-2019
D’acord amb el que estableixen l’article 124 del Codi de l’Administració, del 29 de març de 1989, i les seves
modicacions posteriors, contra aquesta decisió es pot interposar recurs davant del Govern en el termini
d’un mes a comptar de la noticació. De conformitat amb l’article 50 del mateix Codi, la interposició d’un
recurs no suspendrà l’execució de l’acte impugnat.
Cosa que es fa pública per a coneixement general.
Andorra la Vella, 20 de novembre del 2019
Xavier Espot Zamora
Cap de Govern
Adjudicacions i ampliacions de contractes
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2019-
11-26
12:27:54

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA