Decret del 20-11-2019 pel qual es fixen diverses tarifes relatives al Fons Andorrà de Garantia d' Automòbils per a l' any 2020.

 
EXTRACTO GRATUITO
GOVERN
1/1
www.bopa.ad
27 de novembre del 2019
Núm. 102
Dipòsit legal: AND.2-2015
Decret
Decret del 20-11-2019 pel qual es xen diverses tarifes relatives al Fons Andorrà de Garantia d’Automòbils
per a l’any 2020.
D’acord amb el que estableix l’article 18 de la Llei de creació del Fons andorrà de garantia d’automòbils, del
4 de desembre de 1991, i en execució de l’acord de Govern del 23 de desembre del 2015,
Decreto
Per a l’exercici del 2020, l’establiment de les tarifes següents:
1. Aportació inicial, preu fet igual per a totes les companyies i les delegacions de companyies estrangeres,
de vuit mil nou-cents euros (8.900 €).
2. Contribució anyal: el dos amb cinquanta per cent (2,50%) sobre el total de les primes netes cobrades.
3. Mínim de contribució anyal: tres mil euros (3.000), que s’han d’abonar al començament de l’exercici.
4. Certicats d’assegurança físics d’alta i baixa: un euro (1 €). Certicats d’assegurança d’alta i baixa digitals
a vint cèntims d’euro (0,20 €).
5. Indemnitzacions màximes del Fons Andorrà de Garantia d’Automòbils.
Màxim per sinistre: tres-cents mil euros (300.000 €).
Màxim per danys corporals: cinquanta mil euros (50.000 €) per víctima mortal. Setanta-cinc mil euros (75.000
€) per incapacitat total permanent.
Danys materials: un màxim de vint-i-cinc mil euros (25.000 €), amb un descompte o franquícia del 10% de
l’import dels danys i com a mínim de sis-cents euros (600 €).
Despeses clíniques farmacèutiques i incapacitats temporals: un màxim global de quinze mil euros (15.000 €).
Cosa que es fa pública per a coneixement general.
Andorra la Vella, 20 de novembre del 2019
Xavier Espot Zamora
Cap de Govern
Altres disposicions
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2019-
11-26
12:27:25

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA