Decret del 20-11-2019 pel qual es reconeix la nacionalitat andorrana amb plenitud de drets polítics a diverses persones.

 
EXTRACTO GRATUITO
GOVERN
1/1
www.bopa.ad
27 de novembre del 2019
Núm. 102
Dipòsit legal: AND.2-2015
Decret
Decret del 20-11-2019 pel qual es reconeix la nacionalitat andorrana amb plenitud de drets polítics a
diverses persones.
Vist el Decret legislatiu de publicació del text refós de la Llei qualicada de la nacionalitat, del 28 de març
del 2007,
Atès que les persones interessades han acreditat de forma fefaent que han perdut la o les nacionalitats
d’origen en aplicació del que es preveu en els articles 25 i 28 i han emès la declaració jurada corresponent,
A proposta del ministre de Justícia i Interior, el Govern, en la sessió del 20 de novembre del 2019
Decreta
1. Reconèixer la nacionalitat andorrana amb plenitud de drets polítics a les persones relacionades a la
llista següent:
Bosch Punter, Abigail Esther, amb efectes des del 4 d’octubre del 2018
Da Silva Teixeira, Paulo Jorge, amb efectes des del 29 d’octubre del 2019
Mellado Abad, Carolina, amb efectes des del 4 d’abril del 2019
Pla Late, Jordi, amb efectes des del 21 de maig del 2019
2. L’adquisició de la nacionalitat andorrana de les persones interessades té efectes a partir de la data en
què han perdut la nacionalitat o les nacionalitats que tenien.
Cosa que es fa pública per a coneixement general.
Andorra la Vella, 20 de novembre del 2019
Xavier Espot Zamora
Cap de Govern
Altres disposicions
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2019-
11-26
12:27:27

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA