Decret del 20-11-2019 pel qual es fan públiques les condicions i el procediment per al finançament de la micropigmentació mamària en persones a qui s' ha efectuat una mastectomia.

 
EXTRACTO GRATUITO
GOVERN
1/1
www.bopa.ad
27 de novembre del 2019
Núm. 102
Dipòsit legal: AND.2-2015
Decret
Decret del 20-11-2019 pel qual es fan públiques les condicions i el procediment per al nançament de la
micropigmentació mamària en persones a qui s’ha efectuat una mastectomia.
La micropigmentació de l’aurèola mamària i del mugró és la fase nal del procés de reconstrucció mamària
per a les dones a qui, com a conseqüència d’un càncer de mama, s’ha efectuat una mastectomia.
Aquest procediment, tot i no ser nançat per la Caixa Andorrana de Seguretat Social, ha de comptar amb
nançament públic atesa la seva rellevància en la recuperació psicoemocional de la malaltia.
Vist l’article 15 del Decret legislatiu del 26-8-2009, de publicació del text refós de la Llei general de sanitat,
del 20 de març de 1989, modicada per la Llei 1/2009, del 23 de gener;
Atès que es compleixen els criteris previstos en l’article 7 del Decret del 6-2-2013 pel qual s’aprova el Re-
glament de creació de la Comissió de la Cartera de Serveis i Productes de Salut per incorporar serveis o
productes de salut en el nançament públic;
Vist l’informe de la Comissió de Cartera de Serveis i Productes de Salut favorable a la incorporació de la
micropigmentació en la cartera de serveis;
El Govern, a proposta del ministre de Salut, en la sessió del 20 de novembre del 2019, aprova el següent:
Decret
Article 1
S’incorpora a la Cartera de serveis i productes de salut la micropigmentació mamària en les condicions següents:
Descripció Micropigmentació de l’aurèola i del mugró en cas de reconstrucció mamària després una mastectomia
Condicions de
nançament
- Prescripció d’un professional mèdic especialista en cirurgia, oncologia o ginecologia
- Procediment efectuat per un establiment degudament autoritzat per dur a terme l’activitat de micropigmentació
Tarifa
S’estableix una tarifa màxima de:
- 220,00 €, una mama
- 380,00 €, dos mames
Article 2
El Ministeri de Salut es fa càrrec del cost d’un procediment de micropigmentació amb la presentació prèvia
per part de les usuàries de la recepta mèdica i de la factura.
La factura ha de ser emesa per un centre autoritzat a efectuar micropigmentacions.
El Ministeri de Salut es reserva el dret a fer les comprovacions oportunes per garantir que es compleixen
les condicions previstes en aquest Decret.
Disposició nal
Aquest Decret entra en vigor el mateix dia de la publicació al Butlletí Ocial del Principat d’Andorra.
Cosa que es fa pública per a coneixement general.
Andorra la Vella, 20 de novembre del 2019
Xavier Espot Zamora
Cap de Govern
Altres disposicions
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2019-
11-26
12:27:29

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA