Edicte del 25-11-2019 per a la cobertura d'una plaça vacant de funcionari, per al lloc de treball d' interventor delegat, adscrit al Departament d' Intervenció general del Ministeri de Finances.

 
EXTRACTO GRATUITO
GOVERN
1/2
www.bopa.ad
27 de novembre del 2019
Núm. 102
Dipòsit legal: AND.2-2015
Edicte
Edicte del 25-11-2019 per a la cobertura d´una plaça vacant de funcionari, per al lloc de treball d’interventor
delegat, adscrit al Departament d’Intervenció general del Ministeri de Finances.
Vist que l’edicte del 25-10-2019 ha quedat desert;
La Secretaria d’Estat de Funció Pública publica l’edicte en segona convocatòria per a la cobertura d’una
plaça vacant de funcionari, per al lloc de treball d’interventor delegat, adscrit al Departament d’Intervenció
General del Ministeri de Finances.
La missió del lloc de treball és realitzar els controls de legalitat, nancer, econòmic, d’ecàcia i comptable,
disposats en la llei de nances públiques, llei de la contractació pública i normativa aplicable de l’adminis-
tració general i entitats parapúbliques.
Aquest lloc de treball correspon al nivell N-XII del sistema de classicació del Cos general, amb una retribució
anyal bruta de 35.837,88 euros, distribuïda en tretze pagues.
Els requisits per poder aspirar a la convocatòria són:
- Nacionalitat andorrana.
- Titulació d’ensenyament superior estatal com a mínim al nivell 4 del Marc Andorrà de Titulacions d’En-
senyament Superior (MATES) en l’àmbit de l’economia o gestió i administració d’empreses.
- Permís de conduir tipus B1.
- Experiència mínima de 5 anys en auditoria en el sector privat o en el sector públic.
- Disposar del diploma de català de nivell B2 o superior. Tanmateix, la Secretaria d’Estat de Funció Públi-
ca organitzarà una prova d’aquest nivell per a les persones que no disposin de la titulació esmentada. La
no superació d’aquesta prova comportarà l’exclusió del candidat del procés de selecció.
Els coneixements que es tindran en compte són:
− Llengua castellana i llengua francesa o anglesa de nivell B 1.
− Domini de les aplicacions informàtiques Word, i Excel, i coneixements de l’Accés, Internet i PowerPoint
− Formació especíca en auditoria.
− Es valorarà formació especíca en normes internacionals de comptabilitat del sector Públic (NICSP).
Per presentar-se al procés de selecció cal que els aspirants es descarreguin el plec de bases de la convo-
catòria i la sol·licitud o els recullin al Servei de Tràmits del Govern. La descàrrega és gratuïta i es pot fer des
del web www.funciopublica.ad. Si el recullen al Servei de Tràmits, se’ls entregarà en paper o bé en una clau
de memòria d’acord amb els preus públics vigents. Si és en paper, se’ls lliurarà l’endemà de la demanda.
Les persones interessades han d’adreçar la sol·licitud al Servei de Tràmits, situat a la planta baixa de l’Edici
Administratiu del Govern, C/ Prat de la Creu, 62-64, d’Andorra la Vella, precisant el número de referència
34-2019-B, acompanyada dels documents que es relacionen a continuació:
- Currículum amb la relació de tots els llocs de treball ocupats amb anterioritat, l’organització contractant,
els períodes, les responsabilitats i tasques realitzades.
- Documents originals acreditatius de les titulacions acadèmiques.
- Certicat d’antecedents penals.
- Certicat mèdic ocial, s’ha de sol·licitar a un metge col·legiat al col·legi ocial de metges d’Andorra.
Contractació de personal
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2019-
11-26
12:27:39

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA