Avís del 25-11-2019 pel qual es fa públic el nomenament definitiu d' una funcionària que ha conclòs el període de prova.

 
EXTRACTO GRATUITO
GOVERN
1/1
www.bopa.ad
27 de novembre del 2019
Núm. 102
Dipòsit legal: AND.2-2015
Avís
Avís del 25-11-2019 pel qual es fa públic el nomenament denitiu d’una funcionària que ha conclòs el
període de prova.
Vist la Llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció pública, i especialment els articles 47 i 48;
Vist l’acord de Govern del 14 de novembre del 2018 mitjançant el qual es nomenà funcionària en període
de prova a la persona següent:
• Sra. Cerdan Segura, Maribel
Vist el comunicat responsable del Departament d’Intervenció General on està adscrita la funcionària es-
mentada anteriorment, en què s’exposa que ha conclòs satisfactòriament el període de prova;
La Secretària d’Estat de Funció Pública fa públic el nomenament denitiu de la funcionària següent:
• Sra. Maribel Cerdan Segura, interventora delegada, adscrita al Departament d’Intervenció General del
Ministeri de Finances
Cosa que es fa pública per a coneixement general.
Andorra la Vella, 25 de novembre del 2019
Lara Vilamala Mendia
Secretària d’Estat de Funció Pública
Nomenaments i cessaments
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2019-
11-26
12:27:33

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA