Edicte B.A. del 20-11-2019 pel qual es notifica un Aute al Legal representant de la societat J.P.J, SLU.

 
EXTRACTO GRATUITO
ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA
1/1
www.bopa.ad
27 de novembre del 2019
Núm. 102
Dipòsit legal: AND.2-2015
Edicte
Edicte B.A. del 20-11-2019 pel qual es notica un Aute al Legal representant de la societat J.P.J, SLU.
Sònia Tumi Sànchez, Batlle del Principat d’Andorra,
Faig saber
Que en els autes del judici civil tramitats pel procediment executiu de l’ordre judicial de pagament, núm.
6000197/2019, seguit entre les parts, respectivament, agent i defenent, la societat Comelec Andorra, SL
contra la societat J.P.J., SLU, ha recaigut Aute del 14 de novembre del 2019 que, reproduït en la part dis-
positiva, diu així:
“Decideix:
Primer.- Estimar la reclamació formulada per la part creditora, la societat Comelec Andorra, SL contra la
part deutora, la societat J.P.J., SLU, i dictar conseqüentment ordre judicial de pagament per l’import de
966,30.-euros, disposant altrament l’execució de la quantitat total abans esmentada pels tràmits d’execució
de sentència ferma.
Segon.- Comunicar a les parts que de conformitat amb les previsions de la Llei 43/2004 del 18 de desem-
bre, del Saig, aquest darrer és el professional del dret que té autoritat per a procedir a l’execució forçosa
en els termes de la present resolució.
La present Resolució és executiva si bé produirà efectes de cosa jutjada al termini de sis mesos a partir de
la seva noticació podent les parts en aquest termini fer valer els seus drets en el procediment declaratiu
que correspongui.
Contra la present Resolució no s’hi pot interposar cap recurs altre que no sigui l’incompliment dels requi-
sits a que fa referencia l’article 5 de la Llei 16/2016, del 27 d’octubre, del procediment executiu de l’ordre
judicial de pagament. En aquesta darrera eventualitat, el recurs es presenta directament davant del batlle
en el termini de 5 dies hàbils a comptar de la data de noticació de la present mitjançant escrit d’apel·lació
amb lliurament de còpia destinada al creditor, que ha d’incloure tots els fonaments que motiven el recurs.”
I als efectes de noticació al Legal representant de la societat J.P.J., SLU, es publica aquest Edicte.
Andorra la Vella, 20 de novembre del 2019.
La Batlle,
La Secretària Judicial,
Notificacions
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2019-
11-26
12:30:25

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA