Edicte B.A. del 20-11-2019 pel qual es notifica una Sentència al legal representant de la societat Pastisseria Vilarrubla, SLU.

 
EXTRACTO GRATUITO
ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA
1/1
www.bopa.ad
27 de novembre del 2019
Núm. 102
Dipòsit legal: AND.2-2015
Edicte
Edicte del 20-11-2019 pel qual es notica una Sentència al legal representant de la societat Pastisseria
Vilarrubla, SLU.
Sònia Tumi Sànchez, Batlle del Principat d’Andorra,
Faig saber
Que en els autes del judici civil tramitats pel procediment abreujat, núm. 6000314/19, seguit entre les
parts, respectivament, agent i defenent, la societat Harinera de Tardienta, SA, contra la societat Pastisseria
Vilarrubla, SLU, ha recaigut la Sentència en rebel·lia que, reproduïda en la part dispositiva, diu així:
“Decideix:
Primer.- Estimar de forma integra la demanda formulada per la representació processal de la societat Ha-
rinera de Tardienta, SA contra la societat Pastisseria Vilarrubla, SLU, i condemnar aquesta darrera a pagar
la suma de 4.057.-euros, majorada dels interessos legals comptadors des de la data en què s’hagués hagut
de contestar la demanda el dia 17 d’octubre del 2019.
Segon.- Fer imposició a la part defenent de les costes processals ocasionades, inclosos els honoraris d’ad-
vocat i de procurador.
Contra aquesta Resolució es pot interposar recurs d’apel·lació en el termini de 13 dies, presentant la voluntat
d’apel·lar davant la secció del Batlle que l’ha dictada. Presentada la voluntat d’apel·lar, el Batlle emplaçarà
per Providència les parts perquè compareguin davant el Tribunal Superior de Justícia d’Andorra per a for-
malitzar el recurs en el termini de 15 dies remetent així mateix els autes originals.”
I als efectes de noticació al legal representant de la societat Pastisseria Vilarrubla, SLU, avui d’ignorat
parador, es publica aquest Edicte.
Andorra la Vella, 20 de novembre del 2019.
La Batlle
La Secretària Judicial
Notificacions
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2019-
11-26
12:30:27

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA