Edicte B.A. del 19-11-2019 pel qual es notifica una providència i es convoca al Sr. Patrick Da Silva Fernandes.

 
EXTRACTO GRATUITO
ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA
1/1
www.bopa.ad
27 de novembre del 2019
Núm. 102
Dipòsit legal: AND.2-2015
Edicte
Edicte B.A. del 19-11-2019 pel qual es notica una providència i es convoca al Sr. Patrick Da Silva Fernandes.
Xavier Colom Pich, batlle del Principat d’Andorra,
Faig saber
Que en els autes del judici civil número 5000423/201 tramitat pel procediment abreujat seguit entre les
parts respectivament agent i defenent, la Sra. Maria Teresa De Jesus Bourgeaud Iza contra el Sr. Patrick Da
Silva Fernandes, s’ha dictat una providència que, reproduïda en la part dispositiva, diu així:
“Decideix:
1r.- Lliurar a la part defenent còpia de l’escrit presentat per la part agent.
2n.- Citar a les parts a la cúria del dia 25 d’octubre de 2019 a les 9h per a
practicar el tràmit de contesta.
3r.- Requerir a la saig Sra. Lourdes Alonso Martinez per a que en el termini de 10 dies hàbils lliuri l’expedient
de l’executat que guren en els acords d’execució de data 22 de maig de 2019.
4t- Concedir un termini de cinc dies per a que la part agent subsani el defecte, fent-li avinent que si trans-
corregut dit termini no ha lliurat les taxes corresponents se’l considerarà voluntàriament desistit de la
demanda i es procedirà a l’arxiu de les presents actuacions
Altrament es cita i emplaça al Sr. Patrick Da Silva Fernandes, per tal que comparegui el dia 13 de desembre
del 2019 a les 9’00 hores, a la Cúria de la Batllia d’Andorra, Av. Tarragona, 62, planta baixa, als efectes de
celebrar l’acte de judici en el curs del qual haurà de contestar a l’incident.
I als efectes de noticació de la Providència de data 23 de setembre de 2019 al Sr. Patrick Da Silva Fernandes
i d’emplaçament del mateix a l’audiència xada, avui d’ignorat parador, es publica aquest Edicte.
Andorra la Vella, el 19 de novembre del 2019
El Batlle,
La Secretària Judicial
Notificacions
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2019-
11-26
12:30:31

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA