Edicte B.A. del 19-11-2019 pel qual es notifica un Aute al Sr. Gerard Tarres Garcia.

 
EXTRACTO GRATUITO
JF20191120_09_20_11

Edicte

Edicte del 19-11-2019 pel qual es notifica un Aute al Sr. Gerard Tarres Garcia.

Sònia Tumi Sànchez, Batlle del Principat d' Andorra,

Faig saber

Que en els autes del judici civil tramitats pel procediment executiu de l' ordre judicial de pagament, núm. 6000462/2019, seguit entre les parts, respectivament, agent i defenent, l' entitat bancària BancSabadell d' Andorra, SA contra el Sr. Gerard Tarres Garcia i altre, ha recaigut Aute del 7 de novembre del 2019 que, reproduït en la part dispositiva, diu així:

' Decideix:

Primer.- Estimar la reclamació formulada per la part creditora l' entitat bancària BancSabadell d' Andorra, SA contra la part deutora, el Sr. Gerard Tarres Garcia i altre dictar conseqüentment ordre judicial de pagament per l' import de 2.202,18 euros, disposant altrament l' execució de la quantitat total abans esmentada pels tràmits d' execució de sentència ferma.

Segon.- Comunicar a les parts que de conformitat amb les previsions de la Llei 43/2004 del 18 de desembre, del Saig, aquest darrer és el professional del dret que té autoritat per a procedir a l' execució forçosa en els termes de la present resolució.

La present Resolució és executiva si bé produirà efectes de cosa jutjada al termini de sis mesos a partir de la seva notificació podent les parts en aquest termini fer valer...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA