Edicte B.A. del 18-11-2019 pel qual es notifica un Aute al Legal representant de la societat Jets, SLU.

 
EXTRACTO GRATUITO
ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA
1/1
www.bopa.ad
27 de novembre del 2019
Núm. 102
Dipòsit legal: AND.2-2015
Edicte
Edicte del 18-11-2019 pel qual es notica un Aute al Legal representant de la societat Jets, SLU.
Sònia Tumi Sànchez, Batlle del Principat d’Andorra,
Faig saber
Que en els autes del judici civil número 6000509/2019 tramitat pel procediment abreujat seguit entre les
parts respectivament agent i defenent, la societat Tax & Legal Consulting, SL, contra la societat Jets, SLU,
ha recaigut Aute de data 12 de novembre del 2019 que, reproduït en la part dispositiva, diu així:
“Decideix:
Primer.- Declarar la rebel·lia processal de la societat Jets, SLU, part defenent en els presents autes.
Segon.- Prosseguir la tramitació de les presents actuacions sense emplaçar més al rebel, sense perjudici
que aquest pugui personar-se en les altres actuacions processals que no li hagin preclòs.
Tercer.- Noticar la present resolució a les parts.”
I als efectes de noticació al Legal representant de la societat Jets, SLU, avui d’ignorat parador, es publica
aquest Edicte.
Andorra la Vella, el 18 de novembre del 2019.
La Batlle,
La Secretària Judicial,
Notificacions
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2019-
11-26
12:29:58

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA