Edicte B.A. del 18-11-2019 pel qual es notifica un Aute a la Sra. Noelia Martin Velasco.

 
EXTRACTO GRATUITO
ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA
1/1
www.bopa.ad
27 de novembre del 2019
Núm. 102
Dipòsit legal: AND.2-2015
Edicte
Edicte del 18-11-2019 pel qual es notica un Aute a la Sra. Noelia Martin Velasco.
Sònia Tumi Sànchez, Batlle del Principat d’Andorra,
Faig saber
Que en els autes del judici civil número 6000451/2019 tramitat pel procediment d’arrendaments urbans
seguit entre les parts respectivament agent i defenent, la Sra. Roser Alemany Lajunta, contra la Sra. Noelia
Martin Velasco i altre, ha recaigut Aute de data 5 de novembre del 2019 que, reproduït en la part disposi-
tiva, diu així:
“Decideix:
Primer.- Declarar, a instància de la part agent, la rebel·lia processal de la Sra. Noelia Martin Velasco, part
codefenent en els presents autes, donant per contestada la demanda.
Segon.- Fixar l’audiència del proper dia 09 de gener del 2020 a les 9’00 hores, a la Cúria de la Batllia d’An-
dorra, Av. Tarragona, núm. 62, Planta Baixa, als efectes de practicar el tràmit de Judici de Proves, citant a
les 2 parts a tal efecte, devent aquell mateix dia i hora aportar els corresponents escrits de proposició de
proves, amb els advertiments legals en cas d’incompareixença.
Tercer.- Noticar la present resolució a les parts.”
I als efectes de noticació a la Sra. Noelia Martin Velasco, avui d’ignorat parador, es publica aquest Edicte.
Andorra la Vella, el 18 de novembre del 2019.
La Batlle,
El Secretari Judicial
Notificacions
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2019-
11-26
12:30:00

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA