Edicte B.A. del 15-11-2019 pel qual es notifica un Aute a la societat Pasta Express de Neu SL.

 
EXTRACTO GRATUITO
ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA
1/1
www.bopa.ad
27 de novembre del 2019
Núm. 102
Dipòsit legal: AND.2-2015
Edicte
Edicte B.A. del 15-11-2019 pel qual es notica un Aute a la societat Pasta Express de Neu SL.
David Moynat Rossell, Batlle del Principat d’Andorra,
Faig saber
Que en període d’execució de la Sentència recaiguda en els autes del judici civil número 9000340/2019
Execució (3000196/2019 Tramitació), tramitat pel procediment Abreujat, seguit entre les parts, respecti-
vament, agent i defenent, la societat Fusteria Pimenta SL contra la societat Pasta Express de Neu SL ha
recaigut Aute de data 15-11-2019, quina part dispositiva diu:
“D E C I D E I X:
Primer.- Fixar que la societat Pasta Express de Neu SL ha de satisfer la quantitat següent pels conceptes
que es detallen:
- Honoraris advocat 1.566,09 €
- Honoraris procurador 300,00 €
- Taxes Judicials 90,15 €
Total 1.956,24 €
Segon.- Donar trasllat a la societat Pasta Express de Neu SL de l’escrit presentat el dia 14 de novembre del
2019 per la societat Fusteria Pimenta SL
Tercer.- Recordar que el professional del dret investit de funció pública que té autoritat per a procedir
a l’execució forçosa dels termes de la present Resolució és el saig (art 2 i 3 de la Llei 43/2014 del 18 de
desembre, del Saig).
Quart.- Contra la present Resolució es pot formular un incident d’execució en el termini de 13 dies hàbils
des de la data de la seva noticació. Aquest incident es tramitarà de conformitat amb les previsions de l’art.
4 del Decret de 4 de febrer del 1986.
Cinquè.- Noticar la present resolució judicial a les parts interessades.
Altrament s’informa a la societat Pasta Express de Neu SL que en aquesta Batllia Departament d’Execucions
Civil 3, hi ha a la seva disposició l’escrit de data 14-11-2019 presentat per la representació processal de la
societat Fusteria Pimenta SL.
I als efectes de noticació a la societat Pasta Express de Neu SL, avui d’ignorat parador, es publica aquest
Edicte.
Andorra la Vella, el 15 de novembre del 2019.
El Batlle,
El Secretari Judicial,
Notificacions
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2019-
11-26
12:30:14

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA