Edicte B.A. del 15-11-2019 pel qual es notifica una Sentència al Sr. Victor Domingues Enes.

 
EXTRACTO GRATUITO
JF20191119_10_33_47

Edicte

Edicte B.A. del 15-11-2019 pel qual es notifica una Sentència al Sr. Victor Domingues Enes.

Xavier Colom Pinch, Batlle del Principat d' Andorra,

Faig saber

Que en els autes del judici civil tramitats pel procediment de mínima quantia, núm. 5000312/19, seguit entre les parts, respectivament, agent i defenent, l' entitat bancària Mora Banc, SAU, contra el Sr. Victor Domingues Enes, ha recaigut la Sentència en rebel·lia que, reproduïda en la part dispositiva, diu així:

' Decideix:

PRIMER.- Estimar la demanda formulada per part de l' entitat bancària Mora Banc Grup, SAU, i adreçada contra el Sr. Víctor Domingues Enes.

SEGON.- Condemnar al defenent a satisfer a l' entitat demandant 1.019,33' , incrementats amb els interessos i indemnitzacions reclamades, a acreditar en període d' execució i sotmesos a un eventual estudi...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA