Edicte del 21-11-2019 pel qual s'anuncien les proclames del matrimoni que s'ha de celebrar entre els Srs. Alexander Cesare Kinchella i Angela Madeleine Gibson.

 
EXTRACTO GRATUITO
REGISTRE CIVIL
1/1
www.bopa.ad
27 de novembre del 2019
Núm. 102
Dipòsit legal: AND.2-2015
Edicte
Edicte del 21-11-2019 pel qual s’anuncien les proclames del matrimoni que s’ha de celebrar entre els Srs.
Alexander Cesare Kinchella i Angela Madeleine Gibson.
Mercè Coll Blecua, registradora titular de l’estat civil del Principat d’Andorra
Faig saber
Que al Registre Civil es formalitza l’expedient previ a la celebració del matrimoni, a Canillo, entre:
Alexander Cesare Kinchella, ll de Miltadies Clayton i de Penelope June, solter, nascut a Swindon, Comtat
de Wiltshire, Regne Unit, el dia 2 de setembre de 1982, de nacionalitat andorrana, amb NIP núm. 0042990,
resident a Incles, Canillo, amb domicili a l’edici Sol i Neu, 4-4, i,
Angela Madeleine Gibson, lla de Peter Howard i d’Ann Margarete, soltera, nascuda a Poole, Comtat de
Dorset, Regne Unit, el dia 4 de juny de 1981, de nacionalitat britànica, amb passaport núm. 548243295,
resident a Incles, Canillo, amb domicili a l’edici Sol i Neu, 4-4.
Fet que es fa públic a  que les persones interessades puguin comparèixer al Registre Civil, per manifestar
les eventuals denúncies d’impediments o oposicions que creguin convenients dins del termini de deu dies
hàbils posteriors a la data de publicació d’aquest edicte.
Andorra la Vella, 21 de novembre de 2019
Mercè Coll Blecua
Registradora titular de l’Estat Civil
Matrimonis i unions civils
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2019-
11-26
12:31:36

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA