Edicte del 20-11-2019 pel qual s'anuncien les proclames del matrimoni que s'ha de celebrar entre els Srs. Jack Leonard Haig i Anna Botterweg Paredes.

 
EXTRACTO GRATUITO
REGISTRE CIVIL
1/1
www.bopa.ad
27 de novembre del 2019
Núm. 102
Dipòsit legal: AND.2-2015
Edicte
Edicte del 20-11-2019 pel qual s’anuncien les proclames del matrimoni que s’ha de celebrar entre els Srs.
Jack Leonard Haig i Anna Botterweg Paredes.
Mercè Coll Blecua, registradora titular de l’estat civil del Principat d’Andorra
Faig saber
Que al Registre Civil es formalitza l’expedient previ a la celebració del matrimoni, a La Massana, entre:
Jack Leonard Haig, ll de Rosamund Sue i d’Ian Graham, solter, nascut a Southport, Austràlia, el dia 6 de
setembre de 1993, de nacionalitat australiana, amb passaport núm. PA1183631, resident a La Massana,
amb domicili a l’avinguda de Sant Antoni, 79, edici Mirador Massana, 7-1, i,
Anna Botterweg Paredes, lla de Christian Mark i de Maria Pilar, soltera, nascuda a Girona, Espanya, el dia
10 de maig de 1993, de nacionalitat espanyola, amb passaport núm. PAH305026, resident a La Massana,
amb domicili a l’avinguda de Sant Antoni, 79, edici Mirador Massana, 7-1.
Fet que es fa públic a  que les persones interessades puguin comparèixer al Registre Civil, per manifestar
les eventuals denúncies d’impediments o oposicions que creguin convenients dins del termini de deu dies
hàbils posteriors a la data de publicació d’aquest edicte.
Andorra la Vella, 20 de novembre de 2019
Mercè Coll Blecua
Registradora titular de l’Estat Civil
Matrimonis i unions civils
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2019-
11-26
12:31:34

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA