Edicte del 15-11-2019 pel qual s'anuncien les proclames del matrimoni que s'ha de celebrar entre els Srs. Ricard Coma Ribes i Cristina Gomis Lopez.

 
EXTRACTO GRATUITO
REGISTRE CIVIL
1/1
www.bopa.ad
27 de novembre del 2019
Núm. 102
Dipòsit legal: AND.2-2015
Edicte
Edicte del 15-11-2019 pel qual s’anuncien les proclames del matrimoni que s’ha de celebrar entre els Srs.
Ricard Coma Ribes i Cristina Gomis Lopez.
Mercè Coll Blecua, registradora titular de l’estat civil del Principat d’Andorra
Faig saber
Que al Registre Civil es formalitza l’expedient previ a la celebració del matrimoni, a Canillo, entre:
Ricard Coma Ribes, ll d’Albert i de Cristina, solter, nascut a Andorra La Vella, el dia 18 de maig de 1991,
de nacionalitat andorrana, amb passaport núm. 0016490, resident a Ransol, Canillo, amb domicili al Xalet
La Coma, i,
Cristina Gomis Lopez, lla de Joan i d’Isabel, soltera, nascuda a Barcelona, Espanya, el dia 23 de maig de
1986, de nacionalitat espanyola, amb DNI núm. 47883304H, resident a Andorra La Vella, amb domicili a
l’avinguda Meritxell, 31, edici Diamant, 8 C.
Fet que es fa públic a  que les persones interessades puguin comparèixer al Registre Civil, per manifestar
les eventuals denúncies d’impediments o oposicions que creguin convenients dins del termini de deu dies
hàbils posteriors a la data de publicació d’aquest edicte.
Andorra la Vella, 15 de novembre de 2019
Mercè Coll Blecua
Registradora titular de l’Estat Civil
Matrimonis i unions civils
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2019-
11-26
12:31:27

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA