Edicte B.A. del 11-11-2019 pel qual es notifica una Sentència al legal representant de la societat Avaton AC2D, SLU.

 
EXTRACTO GRATUITO
JF20191120_11_44_15

Edicte

Edicte B.A. del 11-11-2019 pel qual es notifica una Sentència al legal representant de la societat Avaton AC2D, SLU.

Laura Solanes Colell, Batlle del Principat d' Andorra,

Faig saber

Que en els autes del judici civil tramitats pel procediment Ordinari, núm. 2000255/18, seguit entre les parts, respectivament, agent i defenent, la societat Electrode, SL contra el legal representant de la societat Avaton AC2D, ha recaigut la Sentència en rebel·lia que, reproduïda en la part dispositiva, diu així:

' Decideix:

Que hem d' estimar la demanda formulada per la representació processal de la societat Electrode SL i condemnar consegüentment a la societat Avaton AC2D SLU pagar a l' actora la quantitat de 17.431,70.- euros, juntament amb els interessos legals a comptar de la data de contesta a la demanda, així com la totalitat de les costes judicials ocasionades, inclosos els honoraris d' advocat i de procurador, a acreditar en període d' execució de sentència.

Contra aquesta Resolució es pot interposar recurs d' apel·lació en el termini de...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA