Recomanació 11/19 de la Junta Electoral del dia 26-11-2019.

 
EXTRACTO GRATUITO
ALTRES ORGANISMES OFICIALS
1/2
www.bopa.ad
27 de novembre del 2019
Núm. 102
Dipòsit legal: AND.2-2015
Recomanació 11/19
Recomanació 11/19 de la Junta Electoral del dia 26-11-2019
A Casa de la Vall, el dia 26 de novembre del 2019.
Reunida la Junta Electoral, a la Seu del Consell General en data d’avui sota la presidència de l’Hble. Sra. Maria
Àngels MORENO AGUIRRE, i amb l’assistència dels membres següents: Hble. Sra. Alexandra TERÉS ERICH,
Hble. Sra. Núria LÓPEZ SELLÉS, Sra. Laura LÓPEZ AMBATLLE, Sra. Joana MAÑAS PÉREZ i Sra. Meritxell VERDÚ
MARQUILLÓ, i actuant com a secretari el Sr. Josep HINOJOSA BESOLÍ, secretari general del Consell General.
Atès que la Junta Electoral és competent per a resoldre la consulta en mèrits de les disposicions de l’article
28.1 b) de la Llei 28/2007, del 22 de novembre, qualicada de modicació de la Llei qualicada del règim
electoral i del referèndum.
Actua com a ponent la Sra. Meritxell VERDÚ MARQUILLÓ, la qual expressa el parer de la Junta Electoral.
ANTECEDENTS
En data 26 de novembre de 2019 ha tingut entrada en aquesta Junta Electoral una consulta plantejada per
la Sra. Ester Fenoll Garcia, secretària general del Govern, la qual es transcriu a continuació:
“És possible que el Sr. Cairat lliuri el seu vot per correu a l’empresa de missatgeria del lloc on es trobi en
el moment de disposar de la documentació per votar?”
CRITERI DE LA JUNTA ELECTORAL
L’article 7.2 del Reglament per a l’exercici del dret de vot per dipòsit judicial per correu prescriu literalment
El Govern, per compte del Comú corresponent, envia als electors referits a l’article 3.b el material electoral a
l’adreça del domicili que han proporcionat a la sol·licitud de vot per dipòsit judicial per correu.
A major abundament, l’article 12 que regula el procediment de vot estableix que “Un cop rebut el material
electoral al domicili expressat a l’article 7, l’elector ha de procedir de la manera següent per emetre el vot per
dipòsit judicial per correu:
(…)
f) L’entitat de missatgeria amb servei internacional referida a l’article 9 ha de comunicar a l’elector el dia i l’hora
en què passarà a buscar el sobre de retorn a l’adreça que aquest elector li comuniqui. En cas que l’elector vul-
gui lliurar-lo abans, aquesta entitat l’informarà de l’agència o les agències on ho pot fer.”.
Alhora, l’article 15 del referit reglament, que regula la responsabilitat de la persona amb dret de vot per
dipòsit judicial per correu, disposa: “1. L’elector que exerceixi el vot per dipòsit judicial per correu n’és responsable
d’acord amb el procediment previst en aquest Reglament. Concretament, li correspon:
(…)
c) Lliurar el sobre de retorn a l’entitat de missatgeria amb servei internacional referida a l’article 9.”.
Per tant, i tenint en compte el que estableix el referit Reglament, a la pregunta si és possible que el Sr. Cairat
lliuri el seu vot per correu a l’empresa de missatgeria del lloc on es trobi en el moment de disposar de la
documentació per votar, la Junta Electoral considera, en mèrits de la transcripció literal de l’anteriorment
mencionat article 15, que estableix de manera clara i concisa, que l’elector és l’únic responsable de lliurar
Junta Electoral
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2019-
11-26
15:53:30

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA