Ordinació del 26-11-2019 per la qual s' aprova un crèdit extraordinari i suplement de crèdit destinat a finançar la reposició de material.

 
EXTRACTO GRATUITO
QSO20191128_18_05_21

Ordinació

Ordinació del 26-11-2019 per la qual s' aprova un crèdit extraordinari i suplement de crèdit destinat a finançar la reposició de material.

Vist l' acord adoptat pel Comú, en la sessió celebrada el dia 25 de novembre del 2019, en relació al crèdit extraordinari i suplement de crèdit destinat principalment a finançar la reposició del material soterrat al magatzem deixalleria situat a la Portalada de Sant Julià de Lòria;

Atesa la necessitat d' aquesta despesa;

Atès que no hi ha dotació pressupostària a l' Ordinació del pressupost per a l' any 2019;

Vist l' article 5.1 de la Llei qualificada de delimitació de competències dels Comuns i els articles 71 i 72 de la Llei de les finances comunals;

El Comú de Sant Julià de Lòria, en la referida sessió de Consell, ha aprovat la següent Ordinació

Article primer

S' aprova un crèdit extraordinari en les partides següents:

Partida pressupostària

Descripció partida

Import euros

343-60390-16310

Altra maquinària i equipament

74.849,75 '

344-60390-16200

Altra maquinària i equipament

65.250,00 '

640-60890-33870

Altre immobilitzat material

36.000,00 '

640-60890-3341000

Altre immobilitzat material

5.600,00 '

900-60890-43200

Altre immobilitzat material

4.181,29 '

200-60500-33010

Mobiliari

35.000,00 '

100-74300-94210

Transf. de capital a empreses públiques amb forma de S.A. - Camprabassa

22.485,62 '

344-84001-16200

Dipòsits de lloguer

16.400,00 '

344-20200-16200

Lloguer edificis i altres construccions

25.993,33 '

700-84001-23100

Dipòsits de lloguer

1.200,00 '

700-20200-23100

Lloguer edificis i altres construccions

1.254,00 '

130-60500-92000

Mobiliari

4.800,00 '

340-44001-16240

Administració general

12.682,86 '

Total

305.696,85 '

Article segon

S' aprova un suplement de crèdit en les partides següents:

Partida pressupostària

Descripció partida

Import euros

345-60320-16500

Instal·lacions elèctriques

70.928,92 '

345-60320-16510

Instal·lacions elèctriques

18.504,65 '

640-60890-3385000

Altre immobilitzat material

9.800,00 '

345-20900-16510

Lloguer altre immob.material

17.000,00 '

Total

116.233,57 '

Article tercer

Aquests suplements de crèdit i crèdits extraordinaris, es finançaran a càrrec de les partides següents:

342 Aigua ' 60770 Protecció i millores del medi ambient i parcs naturals ' 16100...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA