Estatuts del 27-11-2019 del Col·legi Oficial d' Arquitectes d' Andorra (COAA).

Fecha de publicación04 Diciembre 2019
Fecha27 Noviembre 2019
SecciónGovern
Número de Gaceta104
Govern
1/21
www.bopa.ad
4 de desembre del 2019
Núm. 104
Dipòsit legal: AND.2-2015
estatuts
Estatuts del 27-11-2019 del Col·legi Ocial d’Arquitectes d’Andorra (COAA)
Vist que el Consell General en la seva sessió del 30 de juny del 1999 va aprovar la Llei reguladora de l’exercici
dels professionals liberals de l’arquitectura, i es va publicar al Butlletí Ocial del Principat d’Andorra en data
28 de juliol del 1999, amb el número de publicació 43;
Vist que el “Col·legi Ocial d’Arquitectes d’Andorra” (COAA), consta inscrit a la Secció II de Col·legis Professi-
onals del Registre de Professionals Titulats, Col·legis i Associacions Professionals, amb el número II/2/2012
de registre;
Vista l’Acta de protocol·lització del 18 de novembre del 2019, emesa davant del notari, Sr. Joan Carles Ro-
dríguez Miñana, i amb número de protocol 947;
Vist el certicat emès en data 11 de novembre del 2019, pel Sr. Jordi Cornella Ayerbe, i per la Sra. Zaira
Nadal Bentadé, en qualitat de Secretari i Degana, respectivament, segons el qual en data 11 de setembre
del 2019, s’acordà per majoria en l’Assemblea General Extraordinària, modicar els seus estatuts, concre-
tament, incloure el punt e) a l’article 8 dels mateixos;
Ateses les consideracions esmentades, a proposta del ministre de Justícia i Interior, el Govern, en la sessió
del 27 de novembre del 2019, ordena la publicació al Butlletí Ocial del Principat d’Andorra dels estatuts del
“Col·legi Ocial d’Arquitectes d’Andorra” (COAA).
Cosa que es fa pública per a coneixement general.
Escaldes-Engordany, 27 de novembre del 2019
Josep Maria Rossell Pons
Ministre de Justícia i Interior
Altres disposicions
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2019-
12-03
16:33:21
Govern
2/21
www.bopa.ad
4 de desembre del 2019
Núm. 104
Dipòsit legal: AND.2-2015
Estatuts del Col·legi Oficial d’Arquitectes d’Andorra (COAA)
Títol I.- Constitució, Objecte i Domicili
Article 1. Naturalesa jurídica
Article 2. Finalitats i funcions
Article 3. Domicili
Article 4. Durada
Article 5. Relacions amb el Govern
Article 6. Recursos contra actes i acords
Títol II.- Els Col·legiats
Article 7. Col·legiació
Article 8. Requisits per a la col·legiació
Article 9. Procediment de col·legiació
Article 10. Suspensió i pèrdua de col·legiació
Article 11. Drets i deures de les persones col·legiades
Article 12. Incapacitats i incompatibilitats
Títol III.- Òrgans del Col·legi
Article 13. Òrgans col·legials o del Col·legi
Capítol I.- L’Assemblea General
Article 14. L’Assemblea General
Article 15. Funcions
Article 16. Classes d’assemblees
Article 17. Convocatòria
Article 18. Assistència i representació
Article 19. Quòrums
Capítol II.- La Junta de Govern
Article 20. Naturalesa i composició
Article 21. Funcions
Article 22. Elecció dels membres de la Junta de Govern
Article 23. Reunions de la Junta de Govern
Article 24. El degà
Article 25. El secretari
Article 26. El tresorer
Article 27. Destitució i suspensió dels membres de la Junta
Article 28. Comissions
Títol IV.- Règim Econòmic
Article 29. Recursos econòmics
Article 30. Quotes col·legials
Article 31. Drets de visat
Article 32. Pressupost i comptes
Article 33. Limitació de responsabilitat
Títol V.- Règim Disciplinari
Article 34. Responsabilitat disciplinària de les persones col·legiades
Article 35. Responsabilitat disciplinària de la Junta de Govern
Article 36. Potestat disciplinària del Col·legi
Article 37. Procediment disciplinari
Article 38. Execució de les sancions
Article 39. Infraccions
Article 40. Infraccions molt greus
Article 41. Infraccions greus
Article 42. Infraccions lleus
Article 43. Sancions

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR