Correcció d' errata del 3-1-2020, per la qual s' ha constatat un error en l' avís relatiu al nomenament definitiu d' un treballador públic de caràcter indefinit.

 
EXTRACTO GRATUITO
GOVERN
1/1
www.bopa.ad
8 de gener del 2020Núm. 2
Dipòsit legal: AND.2-2015
Correcció d’errata
Correcció d’errata del 3-1-2020, per la qual s’ha constatat un error en l’avís relatiu al nomenament
denitiu d’un treballador públic de caràcter indenit.
Vist que s’ha constatat un error en l’avís de nomenament publicat al BOPA núm. 106, de data 9 de desem-
bre del 2019, relatiu al nomenament denitiu d’un treballador públic de caràcter indenit que ha conclòs
el període de prova, es rectica com segueix:
On hi diu
Vist l’acord de Govern del 28 de març del 2019 mitjançant el qual es nomenà agent de l’Administració de
caràcter indenit en període de prova a la persona següent:
• Travesset Caballé, Montserrat
Vistos els comunicats dels superiors jeràrquics dels Departaments on estan adscrits els treballadors pú-
blics de caràcter indenit esmentats anteriorment, en què s’exposa que han conclòs satisfactòriament els
períodes de prova;
La Secretària d’Estat de Funció Pública fa públic el nomenament denitiu dels treballadors públics de ca-
ràcter indenit següents:
Sra. Montserrat Travesset Caballé, adscrita al Departament de Promoció Cultural del Ministeri de Cultura i
Esports, a efectes de data 1 de desembre del 2019.
Ha de dir
Vist l’acord de Govern del 28 de març del 2019 mitjançant el qual es nomenà agent de l’Administració de
caràcter indenit en període de prova a la persona següent:
• Travesset Caballé, Montserrat
Vistos els comunicats dels superiors jeràrquics dels Departaments on estan adscrits els treballadors pú-
blics de caràcter indenit esmentats anteriorment, en què s’exposa que han conclòs satisfactòriament els
períodes de prova;
La Secretària d’Estat de Funció Pública fa públic el nomenament denitiu dels treballadors públics de ca-
ràcter indenit següents:
Sra. Montserrat Travesset Caballé, administrativa, adscrita al Departament de Promoció Cultural del Ministeri
de Cultura i Esports, a efectes de data 1 de desembre del 2019.
Cosa que es fa pública per a coneixement general.
Andorra la Vella, 3 de gener del 2020
Lara Vilamala Mendia
Secretària d’Estat de Funció Publica
Nomenaments i cessaments
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2020-
01-07
11:43:19

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA