Correcció d' errata del 3-1-2020 per la qual s' esmena l' error constatat en l' edicte pel qual es publica l' elecció dels càrrecs de Cònsol major, Cònsol menor, Conseller major, Conseller menor i Capità, de data 28 de desembre de 2019.

 
EXTRACTO GRATUITO
COMÚ D’ORDINO
1/1
www.bopa.ad
8 de gener del 2020Núm. 2
Dipòsit legal: AND.2-2015
Correcció d’errata
Correcció d’errata del 3-1-2020 per la qual s’esmena l’error constatat en l’edicte pel qual es publica
l’elecció dels càrrecs de Cònsol major, Cònsol menor, Conseller major, Conseller menor i Capità, de
data 28 de desembre de 2019.
Vist l’edicte pel qual es publica l’elecció dels càrrecs de Cònsol major, Cònsol menor, Conseller major, Con-
seller menor i Capità, publicat al BOPA número 1 de data 2 de gener de 2020, hi ha una errata en el nom
del càrrec de Conseller menor:
On diu
...
Conseller menor: Hble. Sr. Fermí Betriu Lizarte
...
Ha de dir
...
Conseller menor: Hble. Sr. Eduard Betriu Lizarte
...
Ordino, 3 de gener de 2020
J. Àngel Mortés Pons
Cònsol major
Altres anuncis
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2020-
01-07
11:43:30

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA