Edicte de 3-1-2020, pel qual es notifica el requeriment del saig i es requereix al pagament al Sr. Joao Ferraz Da Silva.

 
EXTRACTO GRATUITO
SAIGF20200103_11_27_45

Edicte

Edicte de 3-1-2020, pel qual es notifica el requeriment del saig i es requereix al pagament al Sr. Joao Ferraz Da Silva.

Jo, Goretti López J'uregui, saig del Principat d' Andorra, titular del despatx professional, situat al carrer Pau Casals, núm. 8, Edifici Cornella II, 2a planta, despatx 2, de la Parròquia d' Andorra la Vella, en virtut del Decret de nomenament del 27 d' abril del 2016, i en compliment de les funcions que m' atorga la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig, modificada per la Llei 8/2017, del 20 d' abril.

A sol·licitud de: Caixa Andorrana de la Seguretat Social (CASS), havent designat aquest despatx professional com a domicili a efectes de notificació.

En execució de:

Les quantitats líquides ' determinades o determinables amb simples operacions aritmètiques, sense la tramitació del pertinent procediment davant els Tribunals ' contingudes a la resolució de l' expedient administratiu adoptat per la mencionada corporació (ref. Jurídics 0458/2019), resolt en data 9 d' agost del 2019, pel qual se li reclama un deute corresponent a l' impagament dels fulls de cotització de les persones que realitzen una activitat per compte propi de la societat mercantil andorrana denominada Fusteria Les Bons, S.L.U i corresponent a deute conegut dels períodes següents: ( del 05 al 12/2017,del 01 al 10/2018).

Faig saber:

Que, el 15 de novembre de 2019 mitjançant requeriment del saig, i en mèrits del que disposa la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig, modificada per la Llei 8/2017, del 20 d' abril, notifico que

Requereixo expressament:

Al Sr. Joao Ferraz Da Silva, perquè en el termini màxim de tretze (13) dies hàbils, a comptar des de la publicació d' aquest Edicte, satisfaci en aquest despatx professional o pel mitjà que estimi convenient, l' import de set mil cent vint-i-tres euros amb trenta-nou cèntims (7.123,39.-' )*,quantitat que és objecte de la present execució corresponent a:

Concepte

Import

- Quantitat principal
- Recàrrecs del 0,1% per dia de retard fins al pagament total del deute
- Costes d' execució

6.445,64 '
Pendents
677,75 '

Total

7.123,39 ' *

*Els interessos legals i/o fixats per l' ABA, els interessos de demora o moratoris, els venciments futurs derivats de les obligacions contingudes en la resolució, així com les costes derivades de l' execució, s' actualitzaran i s' afegiran en el moment de satisfer íntegrament la totalitat del deute, tret que la resolució ho estableixi...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA