Edicte del 3-1-2020, pel qual es notifica el Requeriment de pagament realitzat a diverses persones a instància del M.I. Govern d' Andorra ' Cos de Policia.

 
EXTRACTO GRATUITO
SAIG
1/2
www.bopa.ad
8 de gener del 2020Núm. 2
Dipòsit legal: AND.2-2015
Edicte
Edicte del 3-1-2020, pel qual es notica el Requeriment de pagament realitzat a diverses persones a
instància del M.I. Govern d’Andorra – Cos de Policia.
Lourdes Alonso Martínez, Saig del Principat d’Andorra, titular del despatx professional, situat al carrer Baixada
del Molí, núm. 7-9-11, 1A1 d’Andorra la Vella, en virtut del Decret de nomenament del 27 d’abril del 2016, i
en compliment de les funcions que m’atorga la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del Saig, modicada per
la Llei 58/2017, del 20 d’abril de 2017,
A sol·licitud del Govern d’Andorra, Cos de Policia, havent designat a efectes de noticació aquest despatx
professional,
Obrant en execució de les sancions imposades pel Cos de Policia que es relacionen en el llistat que es
publica a continuació;
Faig saber
Que, mitjançant Requeriment de pagament, he acordat,
Requerir expressament:
A les persones que es relacionen a continuació, per tal què, en el termini màxim de tretze dies hàbils, a
comptar de la noticació, satisfacin en aquest despatx professional de Saig o pel mitjà de pagament que
estimin convenient, els imports palesats en la taula, corresponents a les sancions imposades i identicades
en el quadre objecte de la present execució:
Identicació de la
persona requerida
Import
de la
reclamació
Identicació de l’acte administratiu que
s’executa
Data de
l’emissió del
Requeriment
Núm. expedient
Saig
Jose Arnal Pascual 83,84 €
La sanció núm. 247398, imposada en data 7
de juny de 2019 i noticada el mateix dia per
mitjà de noticació personal.
2/12/2019 EX-AD/19-012320-L
Lluís Ferran Balart Riera 30,73 €
La sanció núm. 247993, imposada en data 4
de juny de 2019 i noticada el mateix dia per
mitjà de noticació personal.
2/12/2019 EX-AD/19-012322-L
Miguel Angel Barreal
Fernandez 83,84 €
La sanció núm. 248129, imposada en data 5
de juny de 2019 i noticada el mateix dia per
mitjà de noticació personal.
2/12/2019 EX-AD/19-012323-L
Si Mohamed Ben Hadar 163,49 €
La sanció núm. 247469, imposada en data 1
de juny de 2019 i noticada el mateix dia per
mitjà de noticació personal.
2/12/2019 EX-AD/19-012324-L
William Carvalho Correia 99,76 €
La sanció núm. 247909, imposada en data 3
de juny de 2019 i noticada el mateix dia per
mitjà de noticació personal.
2/12/2019 EX-AD/19-012330-L
Guillem Casal Artigas 75,86 €
La sanció núm. 247860, imposada en data 29
de maig de 2019 i noticada el mateix dia per
mitjà de noticació personal.
2/12/2019 EX-AD/19-012331-L
Guillem Casal Artigas 163,49 €
La sanció núm. 575795, imposada en data
11 de maig de 2019 i noticada per mitjà de
noticació personal el 30 de maig de 2019.
2/12/2019 EX-AD/19-012332-L
Notificacions
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2020-
01-07
11:44:10

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA