Edicte de 3-1-2020, pel qual es notifica el requeriment del saig i es requereix el pagament a diverses persones físiques i/o jurídiques, a instància de l' Hble. Comú d' Encamp.

 
EXTRACTO GRATUITO
SAIGF20200103_11_28_52

Edicte

Edicte de 3-1-2020, pel qual es notifica el requeriment del saig i es requereix el pagament a diverses persones físiques i/o jurídiques, a instància de l' Hble. Comú d' Encamp.

Jo, Goretti López J'uregui, saig del Principat d' Andorra, titular del despatx professional, situat al carrer Pau Casals, núm. 8, edifici Cornella II, 2n-2a, de la Parròquia d' Andorra la Vella, en virtut del Decret de nomenament del 27 d' abril del 2016 i en compliment de les funcions que m' atorga la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig, modificada per Llei 8/2017, del 20 d' abril.

A sol·licitud de: L' Hble. Comú d' Encamp, havent designat aquest despatx professional com a domicili a efectes de notificació.

En execució de:

Les resolucions administratives relatives a diversos impostos de la corporació: foc i lloc, propietat immobiliària, taxa de comerç i industria, taxa del servei d' enllumenat públic, taxa del servei d' higiene pública, taxa d' aparcament horitzontal, sancions - entre d' altres ' corresponents a diferents períodes i que es relacionen i es detallen en el llistat que es publica a continuació.

Faig saber

Que el 3 de gener de 2020, mitjançant aquest edicte i, en mèrits del que disposa la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig, modificada per Llei 8/2017, del 20 d' abril, es notifica el requeriment del saig emès en la data que es detalla a continuació i en virtut del mateix,

Requereixo expressament:

A les persones físiques i/o jurídiques que es relacionen a continuació, perquè en el termini màxim de tretze (13) dies hàbils, a comptar de la publicació d' aquest edicte, satisfacin respectivament en aquest despatx professional o pel mitjà que estimin convenient, els imports objecte de les execucions que es relacionen i es detallen a continuació:

Identificació de la persona executada

Import objecte d' execució*

Identificació de l' acte administratiu que s' executa

Data de l' emissió del requeriment

Núm. Expedient Saig

Tensa,Jean François

170,33 '

Rebut núm. 000965673/00 ' 000970616/00, corresponent a foc i lloc 2018, resolució notificada per mitjà de notificació personal

11/12/2019

EX-AD/19-007496-G

Tobal Roman,Lorenzo

170,33 '

Rebut núm. 000964041/00 ' 000968984/00, corresponent a foc i lloc 2018, resolució notificada per mitjà de notificació personal

11/12/2019

EX-AD/19-007264-G

Stam, Tess

139,44 '

Rebut núm. 000968586/00, corresponent a foc i lloc 2018, resolució...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA