Edicte del 3-1-2020, pel qual es notifica el Requeriment de pagament realitzat a diverses persones a instància de l'Hble. Comú d'Encamp.

 
EXTRACTO GRATUITO
SAIGF20200103_11_32_21

Edicte

Edicte del 3-1-2020, pel qual es notifica el Requeriment de pagament realitzat a diverses persones a instància de l' Hble. Comú d' Encamp.

Lourdes Alonso Martínez, Saig del Principat d' Andorra, titular del despatx professional, situat al carrer Baixada del Molí, núm. 7-9-11, 1A1 d' Andorra la Vella, en virtut del Decret de nomenament del 27 d' abril del 2016, i en compliment de les funcions que m' atorga la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del Saig, modificada per la Llei 58/2017, del 20 d' abril de 2017,

A sol·licitud de l' Hble. Comú d' Encamp, havent designat a efectes de notificació aquest despatx professional,

Obrant en execució de les resolucions administratives relatives a diversos rebuts pendents de pagament i que es relacionen en el llistat referit a continuació;

Faig saber

Que, mitjançant Requeriment de pagament, he acordat,

Requerir expressament:

A les persones que es relacionen a continuació, per tal què, en el termini màxim de tretze dies hàbils, a comptar de la notificació, satisfacin en aquest despatx professional de Saig o pel mitjà de pagament que estimin convenient, els imports palesats en la taula, corresponents a les sancions imposades i identificades en el quadre objecte de la present execució:

Identificació de la persona requerida

Import de la reclamació*

Identificació de l' acte administratiu que s' executa

Data de l' emissió del Requeriment

Núm. expedient Saig

Rubén Lorente Garcia

70,24 '

La resolució administrativa adoptada per la mencionada corporació, en reclamació del rebut núm. 000995884/00, corresponent a Serveis Públics en General de 2018, resolució notificada per mitjà de notificació personal el 11 de desembre de 2018.

19/12/2019

EX-AD/19-008691-L

Germain Laurent Stéphane Losse

488,51 '

La resolució administrativa adoptada per la mencionada corporació, en reclamació dels rebuts núm. 001010861/00 i 001016395/00,corresponents a l' Escola Bressol de 2018, resolució notificada mitjançant publicació al BOPA el 20 de març de 2019.

24/12/2019

EX-AD/19-008703-L

*els interessos, els venciments futurs derivats de les obligacions contingudes en la resolució, així com les costes derivades de l' execució, s' actualitzaran en el moment de satisfer íntegrament la totalitat del deute, tret que la resolució ho estableixi altrament.

Advertència

En mèrits del què disposa l' article 38.2 d) de la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del Saig, adverteixo a les...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA