Edicte del 3-1-2020, pel qual es notifica l' Acord d' Embargament dictat sobre els béns i drets de la senyora Manuela Hern'ndez Mena.

 
EXTRACTO GRATUITO
SAIG
1/2
www.bopa.ad
8 de gener del 2020Núm. 2
Dipòsit legal: AND.2-2015
Edicte
Edicte del 3-1-2020, pel qual es notica l’Acord d’Embargament dictat sobre els béns i drets de la se-
nyora Manuela Hernández Mena.
Jo, Lourdes Alonso Martínez, Saig del Principat d’Andorra, titular del despatx professional, situat al carrer
Baixada del Molí, núm. 7-9-11, 1A1 d’Andorra la Vella, en virtut del Decret de nomenament del 27 d’abril
del 2016, i en compliment de les funcions que m’atorga la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del Saig, mo-
dicada per la Llei 8/2017, del 20 d’abril de 2017,
A sol·licitud de l’Hble. Comú d’Encamp, havent designat aquest despatx professional com a domicili a efectes
de noticació.
Obrant en execució de la resolució administrativa adoptada per la mencionada corporació, en reclamació
del rebut núm. 000968133/00, corresponent al Foc i Lloc de 2018, resolució noticada mitjançant publicació
al BOPA el 5 de desembre de 2018.
Faig saber:
Que, el 3 de gener de 2020, mitjançant Acord d’Embargament, he acordat,
L’embargament:
Sobre els béns i drets de la senyora Manuela Hernández Mena per un import de cent trenta-nou euros
amb dinou cèntims (139,19.-€)*, sucient per cobrir el deute objecte de la present execució.
Concepte Import
- Rebut núm. 000968133/00
- Interessos moratoris del 20/4/18 al 17/10/19
- Interessos moratoris del 18/10/19 ns liquidació
- Costes d’execució
119,82 €
2,42 €
Pendent
16,95 €
Total 139,19 €*
*els interessos, els venciments futurs derivats de les obligacions contingudes en la resolució, així com les
costes derivades de l’execució, s’actualitzaran en el moment de satisfer íntegrament la totalitat del deu-
te, tret que la resolució ho estableixi altrament.
En virtut del que estableix l’article 5 apartat 3 Llei 44/2014 de 18 de desembre, de l’embargament, en
qualsevol moment el Saig, d’una banda i la persona embargada, d’altra banda, poden posar-se d’acord en
l’ordre d’embargament dels béns o drets.
L’informo doncs mitjançant la present publicació, que pot proposar un ordre d’embargament dels seus
béns i drets que garanteixi el cobrament del deute amb la mateixa ecàcia que els altres béns i drets sus-
ceptibles d’embargament.
A manca de proposta i/o d’acord, procediré a embargar els seus béns i drets seguint l’ordre xat a l’article
108 de la Llei de Bases de l’Ordenament Tributari, tot i tenint en compte la proporcionalitat entre el valor
dels béns i drets i l’import que és objecte de l’embargament, la més gran facilitat de realització i la mínima
onerositat per a la persona embargada.
Notificacions
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2020-
01-07
11:44:20

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA