Edicte del 3-1-2020, pel qual es notifica el Requeriment de pagament a la societat Ecología Protectora M-V, SL.

 
EXTRACTO GRATUITO
SAIG
1/2
www.bopa.ad
8 de gener del 2020Núm. 2
Dipòsit legal: AND.2-2015
Edicte
Edicte del 3-1-2020, pel qual es notica el Requeriment de pagament a la societat Ecología Protectora
M-V, SL.
Jo, Lourdes Alonso Martínez, Saig del Principat d’Andorra, titular del despatx professional, situat al carrer
Baixada del Molí, núm. 7-9-11, 1A1 d’Andorra la Vella, en virtut del Decret de nomenament del 27 d’abril
del 2016, i en compliment de les funcions que m’atorga la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del Saig, mo-
dicada per la Llei 8/2017, del 20 d’abril de 2017,
A sol·licitud del M.I. Govern d’Andorra, havent designat aquest despatx professional com a domicili a efectes
de noticació.
Obrant en execució de la Sentència dictada per l’Hble. Tribunal de Batlles, el 13 de setembre de 2018 en
el marc de la causa Ordinari 6000020/2018, esdevinguda ferma segons el certicat emès per l’Hble. Batllia
el 25 de març de 2019 i del consegüent Aute de Liquidació dictat el 29 de maig de 2019 en el marc de la
causa Execució 9000189/2019, esdevingut ferm segons el certicat emès per l’Hble. Batllia, el 22 d’octubre
de 2019.
Faig saber:
Que, el 6 de desembre de 2019 mitjançant Requeriment de pagament, he acordat,
Requerir expressament:
A la societat Ecología Protectora M-V, SL, en mèrits del què disposa l’article 38 de la Llei 3/2014, del 18 de
desembre, del Saig, modicat per la Llei 8/2017, del 20 d’abril, per tal què, en el termini màxim de tretze (13)
dies hàbils, a comptar de la noticació del present, satisfaci en aquest despatx professional de Saig o pel
mitjà de pagament que estimi convenient, l’import ascendent a Cent setanta-cinc mil cent cinquanta euros
amb noranta-cinc cèntims (175.150,95.-€)*, quantitat que és objecte de la present execució corresponent a:
Concepte Import
- Quantitat principal
- Interessos legals del 13/09/2018 al 06/12/2019
- Interessos legals del 07/12/2019 ns liquidació
- Honoraris d’Advocat
- Honoraris de Procurador
- Costes d’execució
153.951,46 €
1.498,76 €
Pendent
6.681,75 €
321,00 €
12.697,98 €
Total 175.150,95 €*
*els interessos, els venciments futurs derivats de les obligacions contingudes en la resolució, així com les
costes derivades de l’execució, s’actualitzaran en el moment de satisfer íntegrament la totalitat del deu-
te, tret que la resolució ho estableixi altrament.
Advertència
En mèrits del què disposa l’article 38 de la Llei 43/2014 del 18 de desembre, del Saig, modicat per la Llei
8/2017, del 20 d’abril, l’adverteixo, que transcorreguts els tretze (13) dies hàbils abans esmentats, sense
haver procedit al pagament de l’import total del deute objecte de la present execució, procediré a dictar i
posteriorment practicar l’embargament sobre els béns i drets de la societat requerida, en la forma descrita
en l’article 108 de la Llei de Bases de l’Ordenament Tributari, tot i tenint en compte la proporcionalitat entre
Notificacions
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2020-
01-07
11:44:23

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA