Edicte del 10-2-2020 per a la cobertura de dos places vacants per al lloc de treball d' operari de manteniment d' esports, adscrit a la Secretaria d' Estat d' Esports.

 
EXTRACTO GRATUITO
GOVERN
1/2
www.bopa.ad
12 de febrer del 2020Núm. 12
Dipòsit legal: AND.2-2015
Edicte
Edicte del 10-2-2020 per a la cobertura de dos places vacants per al lloc de treball d’operari de mante-
niment d’esports, adscrit a la Secretaria d’Estat d’Esports.
Vist que el concurs de mobilitat del 28 de gener del 2020 ha quedat desert;
La Secretaria d’Estat de Funció Pública publica l’edicte per a la cobertura de dos places vacants, amb dos
treballadors públics de caràcter indenit en el lloc de treball d’operari de manteniment, adscrit a la Secre-
taria d’Estat d’Esports.
La missió del lloc de treball és realitzar els treballs necessaris per mantenir en bon estat d’ús i conservació
els espais i equipaments segons el pla de manteniment de les instal·lacions esportives, així com els treballs
tècnics de manteniment per adequar i condicionar els espais segons les necessitats d’ús amb l’objectiu
de millorar i adaptar els locals i les instal·lacions existents a les normatives d’ús i d’equipaments esportius.
La ubicació actual del lloc de treball és a la zona esportiva (Poliesportiu d’Andorra, Estadi Nacional i Pavelló
Joan Alay), baixada del Molí, 31, AD500 Andorra la Vella.
Aquest lloc de treball correspon al nivell N-IV del sistema de classicació del Cos General, amb una retribució
anyal bruta de 15.739,10 euros, distribuïda en tretze pagues.
Els requisits per poder aspirar a la convocatòria són:
- Tenir la nacionalitat andorrana.
- O bé tenir la nacionalitat espanyola, francesa o portuguesa i tenir la condició treballador públic indenit,
i exercir una activitat al si del sector públic andorrà.
- Cicle formatiu de grau mitjà en la branca d’electricitat, lampisteria o altres titulacions relacionades amb
el lloc de treball, o experiència mínima de tres anys en tasques relacionades amb el lloc de treball.
- Estar en possessió del permís de conduir tipus B1.
- Disposar del diploma de català de nivell A2 o superior. Tanmateix, la Secretaria d’Estat de Funció Públi-
ca organitzarà una prova d’aquest nivell per a les persones que no disposin de la titulació esmentada. La
no superació d’aquesta prova comportarà l’exclusió del candidat del procés de selecció.
Els coneixements que es tindran en compte són:
- Coneixements en aplicacions informàtiques a nivell d’usuari.
Per presentar-se al procés de selecció cal que els aspirants es descarreguin el plec de bases de la convo-
catòria i la sol·licitud o els recullin al Servei de Tràmits del Govern. La descàrrega és gratuïta i es pot fer des
dels webs www.funciopublica.ad. Si el recullen al Servei de Tràmits, se’ls entregarà en paper o bé en una
clau de memòria d’acord amb els preus públics vigents. Si és en paper, se’ls lliurarà l’endemà de la demanda.
Les persones interessades han d’adreçar la sol·licitud al Servei de Tràmits, situat a la planta baixa de l’edici
administratiu del Govern, c/ Prat de la Creu, 62-64, d’Andorra la Vella, precisant el número de referència
42/2019, d’operari de manteniment d’esports, acompanyada dels documents que es relacionen a continuació:
- Currículum amb la relació de tots els llocs de treball ocupats amb anterioritat, l’organització contractant,
els períodes, les responsabilitats i tasques realitzades.
- Documents originals acreditatius de les titulacions acadèmiques.
- Certicat d’antecedents penals.
Contractació de personal
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2020-
02-11
13:51:25

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA