Edicte de l'11-2-2020 pel qual es fa pública la licitació per la reparació de la rampa de la fossa.

 
EXTRACTO GRATUITO
ALTRES ORGANISMES OFICIALS
1/1
www.bopa.ad
12 de febrer del 2020Núm. 12
Dipòsit legal: AND.2-2015
Edicte
Edicte de l’11-2-2020 pel qual es fa pública la licitació per la reparació de la rampa de la fossa.
1. Objecte: Licitació
2. Òrgan contractant: Centre de Tractament de Residus d’Andorra, SA.
3. Projecte: Reparació de la rampa de la fossa.
4. Característiques del contracte:
a. Forma d’adjudicació: concurs
b. Procediment: obert
c. Modalitat de contractació: ordinària
5. Documentació reguladora:
a. Recollida: CTRASA, carretera de la Comella, s/n, AD500 Andorra la Vella, Tel. 80 19 49
b. Informació complementària: CTRASA (de les 8:00 a les 16:00 hores)
c. Web: http://www.ctra.ad/ofertes-i-concursos/
d. Correu electrònic:
responsablemanteniment@ctra.ad (Sr. Thierry Huon)
6. Lliurament de les ofertes
a. Modalitat: en sobres tancats
b. Lloc: CTRASA, carretera de la Comella, s/n, AD500 Andorra la Vella,
c. Data límit de presentació: ns les 14 h del dia 16 de Març del 2020
7. Obertura de les ofertes
a. Lloc: CTRASA, sala de reunions planta baixa
b. Data: 19 de Març del 2020
c. Hora: 12 h
Cosa que es fa pública per a coneixement general.
Andorra la Vella, 11 de febrer del 2020
Silvia Calvó Armengol
Presidenta del Consell d’Administració
Centre de Tractament de Residus d’Andorra, SA
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2020-
02-11
13:58:14

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA