Decret del 12-2-2020, d' aprovació del Reglament de l' ocupació.

 
EXTRACTO GRATUITO
GD20200212_11_59_21

Decret

Decret del 12-2-2020, d' aprovació del Reglament de l' ocupació.

Exposició de motius

Amb l' aprovació de la Llei 4/2019, del 31 de gener, d' ocupació s' ha dotat l' ordenament jurídic andorrà d' una regulació completa i detallada en la matèria, que permet avançar en la modernització del sistema públic d' ocupació i desenvolupar, a més de les polítiques actives d' ocupació generals orientades a persones i empreses, programes específics per als col·lectius que presentin més dificultats d' inclusió al mercat laboral.

En l' actualitat, els serveis públics d' ocupació han d' actuar en un entorn més complex i dinàmic, i s' han de situar en el mercat prestant un servei de qualitat als usuaris. En aquest context, el Reglament té per objectiu incrementar l' eficiència tant en la gestió dels propis recursos del Servei d' Ocupació com en les relacions amb les persones, empreses i altres entitats usuàries, i amb les empreses prestadores de serveis d' ocupació o col·laboradores, amb la finalitat última de millorar les oportunitats d' incorporació al mercat de treball per assolir la fita de la plena ocupació.

El desplegament normatiu en relació amb el Servei d' Ocupació i les polítiques actives d' ocupació permet oferir serveis personalitzats a les persones usuàries, identificant millor les seves necessitats i alhora les del mercat de treball, fet que facilita el coneixement necessari per donar resposta a aquestes necessitats i potenciar la competitivitat del teixit econòmic i la cohesió social.

El desenvolupament de l' Estratègia andorrana per a l' ocupació a través del Pla de desenvolupament de les polítiques d' ocupació, permet adaptar el servei a l' evolució del mercat laboral, identificant i atenent els sectors cap a on cal orientar les persones demandants d' ocupació.

La vinculació inherent del sistema públic d' ocupació amb les persones i el teixit empresarial del Principat ha motivat que tant en l' elaboració d' aquesta norma com en un futur s' hagi previst que el Consell Econòmic i Social (CES) participi en la definició dels criteris, els mètodes, el calendari i els mecanismes de difusió dels processos d' avaluació dels serveis i programes que integren la cartera de serveis.

En aquest sentit, el marc normatiu que segueix està inspirat en la transparència i la simplificació administrativa i fa més entenedora la dinàmica del Servei d' Ocupació, així com el contingut dels programes que integren les seves polítiques actives d' ocupació. Un marc normatiu que permet identificar les persones usuàries del Servei d' Ocupació i els serveis i programes integrants de la Cartera de serveis i de les polítiques actives d' ocupació, i facilita el seu coneixement general fent que esdevingui un referent de qualitat en la gestió de l' ocupabilitat de les persones en edat de treballar, amb una especial cura per les que es troben en situació de risc d' exclusió social.

La Llei 4/2019, del 31 de gener, d' ocupació faculta el Govern per efectuar el desplegament reglamentari d' aquesta Llei, per tal de garantir i fomentar l' eficàcia i la qualitat dels serveis i programes d' ocupació, concretant les mesures o serveis que han de ser la base per lluitar contra la pèrdua de llocs de treball alhora que es fomenta la contractació de les persones que formen part dels col·lectius en situació de vulnerabilitat.

El desplegament reglamentari es desglossa en 34 articles, encabits en 6 capítols, una disposició transitòria i una disposició final, que el doten de contingut.

El capítol primer, que es divideix en els articles 1 a 4, fa referència a les disposicions generals, i en concret desenvolupa l' objecte, els conceptes i les condicions que han de complir les persones, empreses i altres entitats usuàries dels serveis, mesures, activitats i programes regulats en aquest Reglament, així com els instruments estratègics que defineixen el marc d' actuació del Servei d' Ocupació.

El capítol segon, que comprèn els articles 5 a 9, es refereix al Servei d' Ocupació i completa la regulació de la seva estructura, regula els requisits d' accés de les persones, empreses i altres entitats usuàries, la seva inscripció i renovació com a oferents o demandants d' ocupació i les obligacions, així com el tractament de les dades.

El capítol tercer, que comprèn els articles 10 a 19, regula els aspectes relatius a la Cartera de serveis. Concretament, en completa el concepte, detalla els serveis que la integren i estableix el sistema d' avaluació per tal de garantir la qualitat del servei.

El capítol quart, que comprèn els articles 20 a 21, regula les entitats prestadores de serveis d' ocupació o col·laboradores i estableix la necessitat d' obtenir una habilitació per poder prestar serveis d' ocupació o col·laborar amb el sistema d' ocupació, i els requisits per obtenir-la.

El capítol cinquè, que comprèn els articles 22 a 32, regula i defineix les polítiques actives d' ocupació fent especial referència als agents intervinents: intermediació laboral i altres polítiques actives d' ocupació, i al desenvolupament de mesures de foment de l' ocupació. També es concreta l' àmbit de la intermediació, i concretament les obligacions de les persones usuàries del Servei d' Ocupació i la regulació dels criteris d' idoneïtat de les demandes de treball amb les ofertes. Altres aspectes es regulen igualment pel que fa al contingut i la durada de l' acord d' activació i les subvencions econòmiques per al foment de l' ocupació que es determinaran per als programes de foment de l' ocupació corresponents. Així mateix, es desenvolupen específicament els aspectes relacionats amb la inclusió laboral de les persones en situació de vulnerabilitat i concretament les persones amb discapacitat, pel que fa a l' adaptació física i organitzativa d' entorns laborals, a l' organització i la garantia del servei de treball amb suport.

El capítol sisè, que comprèn els articles 33 a 34, regula les empreses d' inclusió sociolaboral i els contractes corresponents, amb la voluntat inequívoca de definir-les, així com de promoure el dret de treball per a les persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat, en seguiment de la previsió de la Llei 31/2018, del 6 de desembre, de relacions laborals.

La disposició transitòria, que estableix el termini de què disposen les entitats prestadores de serveis d' ocupació o col·laboradores que ja estiguin operant a la data d' aprovació d' aquest Reglament, per regularitzar l' autorització.

La disposició final, que estableix el termini per desenvolupar els serveis de la Cartera de serveis previstos en aquest Reglament.

El desplegament normatiu fa una referència especial a la inclusió laboral de les persones en situació de vulnerabilitat o amb discapacitat, ajustant-se als principis generals establerts tant a la Llei 13/2019, del 15 de gener, per a la igualtat de tracte i la no-discriminació com a l' article 3 del Conveni relatiu als drets de les persones amb discapacitat i als principis d' actuació establerts a l' article 3 de la Llei de garantia dels drets de les persones amb discapacitat, del 17 d' octubre del 2002, segons el text refós publicat pel Decret legislatiu del 30-5-2018 (en endavant, ' Llei de garantia dels drets de les persones amb discapacitat' ).

L' actuació sota els principis d' igualtat d' oportunitats, no-discriminació, transparència, gratuïtat, qualitat de la prestació, atenció personalitzada ' amb una atenció especial als col·lectius en situació de vulnerabilitat, entre els quals hi ha les persones amb discapacitat' , més la definició de la Cartera de serveis, juntament amb el funcionament de les polítiques actives d' ocupació, són les eines essencials i incentivadores per a la incorporació efectiva de les persones en situació de desocupació en el mercat de treball.

Ateses les consideracions esmentades, a proposta del ministre de Presidència, Economia i Empresa, el Govern, en la sessió del 12 de febrer del 2020, aprova aquest Decret amb el contingut següent:

Article únic

S' aprova el Reglament de l' ocupació, que entrarà en vigor l' endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d' Andorra.

Reglament de l' ocupació

Capítol primer. Disposicions generals

Article 1. Objecte

1. Aquest Reglament té per objecte desenvolupar àmbits i mesures específics de la Llei 4/2019, de 31 de gener, d' ocupació (en endavant, ' Llei d' ocupació' ), en relació amb les matèries següents:

a) Les condicions requerides a les persones, empreses i altres entitats usuàries del Servei d' Ocupació d' Andorra (en endavant, ' SOA' ).

b) La regulació del SOA i el contingut de les ofertes d' ocupació.

c) La determinació del contingut de la Cartera de serveis.

d) La regulació de les entitats prestadores de serveis d' ocupació o col·laboradores.

e) La definició i la regulació de les polítiques actives d' ocupació.

2. També té per objecte regular les mesures específiques adreçades a fer efectiu el dret a l' ocupació i al treball de les persones en situació de vulnerabilitat, com les persones amb discapacitat, en igualtat de condicions, tot desenvolupant i regulant les empreses d' inclusió sociolaboral i els seus contractes, tal com disposa la Llei 31/2018, de 6 de desembre, de relacions laborals.

Article 2. Conceptes

Als efectes d' aquest Reglament, s' entén per:

a) Empresa: tota persona física o jurídica, establerta a Andorra, amb capacitat per contractar, que disposi d' un o més llocs de treball vacants.

b) Entitats usuàries: les empreses, l' Administració general, l' Administració de justícia, els comuns, les entitats parapúbliques, les societats públiques o les entitats cíviques.

c) Entitats prestadores de serveis d' ocupació o col·laboradores: les entitats d' iniciativa cívica especialitzades en la inclusió laboral de persones en situació de vulnerabilitat, les empreses o entitats de formació i d' intermediació laboral i les agències de selecció i recol·locació, habilitades pel Govern per prestar serveis d' ocupació a les persones usuàries...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA