Decret legislatiu del 19-2-2020 de publicació del text refós de la la Llei 7/2013, del 9 de maig, sobre el règim jurídic de les entitats operatives del sistema financer andorrà i altres disposicions que regulen l' exercici de les activitats financeres al Principat d' Andorra.

Fecha de publicación26 Febrero 2020
Fecha19 Febrero 2020
Número de Gaceta16
SecciónGovern
GD20200220_15_44_40

Decret

Decret legislatiu del 19-2-2020 de publicació del text refós de la Llei 7/2013, del 9 de maig, sobre el règim jurídic de les entitats operatives del sistema financer andorrà i altres disposicions que regulen l' exercici de les activitats financeres al Principat d' Andorra

Vist l' article 59 de la Constitució andorrana, segons el qual, mitjançant llei, el Consell General pot delegar l' exercici de la funció legislativa en el Govern;

Vista la delegació legislativa a favor del Govern establerta en la disposició final cinquena de la Llei 21/2019, del 28 de novembre, de modificació de la Llei 14/2014, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme, segons la qual s' encomana al Govern que en el termini màxim de sis mesos des de l' entrada en vigor d' aquesta Llei publiqui al Butlletí Oficial del Principat d' Andorra el text refós de la Llei 7/2013, del 9 de maig, sobre el règim jurídic de les entitats operatives del sistema financer andorrà i altres disposicions que regulen l' exercici de les activitats financeres al Principat d' Andorra;

Vist que, en compliment del que preveu la disposició final cinquena de la Llei 21/2019, es refon en aquest Decret legislatiu el contingut de la Llei 7/2013, del 9 de maig, sobre el règim jurídic de les entitats operatives del sistema financer andorrà i altres disposicions que regulen l' exercici de les activitats financeres al Principat d' Andorra, en què s' inclouen les modificacions que dimanen de la Llei 8/2018, del 17 de maig, dels serveis de pagament i el diner electrònic; la Llei 12/2018, del 31 de maig, de modificació de la Llei 10/2013, del 23 de maig, de l' Institut Nacional Andorrà de Finances; la Llei 21/2018, del 13 de setembre, d' impuls de la transició energètica i del canvi climàtic; la Llei 27/2018, del 25 d' octubre, de modificació de la Llei 8/2018, del 17 de maig, dels serveis de pagament i diner electrònic; la Llei 35/2018, del 20 de desembre, de solvència, liquiditat i supervisió prudencial d' entitats bancàries i empreses d' inversió; la Llei 17/2019, del 15 de febrer, de modificació de la Llei 8/2013, del 9 de maig, sobre els requisits organitzatius i les condicions de funcionament de les entitats operatives del sistema financer, la protecció de l' inversor, l' abús de mercat i els acords de garantia financera; i la Llei 21/2019, del 28 de novembre, de modificació de la Llei 14/2014, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme;

A proposta del ministre de Finances i portaveu, el Govern, en la sessió del 19 de febrer del 2020, ha aprovat el Decret següent:

Article únic

S' ordena la publicació al Butlletí Oficial del Principat d' Andorra del text refós de la Llei 7/2013, del 9 de maig, sobre el règim jurídic de les entitats operatives del sistema financer andorrà i altres disposicions que regulen l' exercici de les activitats financeres al Principat d' Andorra.

Disposició final única

Aquest Decret entra en vigor el mateix dia de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d' Andorra.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Andorra la Vella, 19 de febrer del 2020

Xavier Espot Zamora
Cap de Govern

Text refós de la Llei 7/2013, del 9 de maig, sobre el règim jurídic de les entitats operatives del sistema financer andorrà i altres disposicions que regulen l' exercici de les activitats financeres al Principat d' Andorra

Capítol primer. Disposicions generals

Article 1. Objecte

L' objecte d' aquesta Llei és establir el règim jurídic de les entitats operatives del sistema financer així com diverses disposicions que regulen l' exercici de les activitats financeres al Principat d' Andorra.

Article 2. Definicions

1) Direcció general: són les persones físiques que exerceixen funcions executives en l' entitat i que són responsables de la gestió diària de l' entitat i formen part de l' òrgan superior de direcció de l' entitat, que han de retre comptes de la gestió diària davant l' òrgan d' administració.

2) Experiència professional adequada: es considera que disposen d' experiència professional adequada les persones que han exercit, amb normalitat, durant un termini superior a tres anys funcions d' alta administració, direcció o control d' entitats bancàries, o funcions de responsabilitat similar en altres entitats, públiques o privades, de dimensió significativa.

3) Honorabilitat empresarial i professional: es considera que són persones de reconeguda honorabilitat empresarial i professional les que tenen una bona reputació personal i professional, les persones la imatge pública de les quals correspon a la de bones administradores i, d' una manera específica, les que:

a) no tenen antecedents penals per delictes de falsedat, d' infidelitat en la custòdia de documents, de violació de secrets, de malversació de cabals públics, de descobriment i revelació de secrets o per delictes contra el patrimoni;

b) no tenen antecedents penals per altres delictes dolosos;

c) no estan ni han estat inhabilitades per exercir càrrecs públics o d' administració o direcció en entitats del sistema financer, a Andorra o a l' estranger;

d) no han estat declarades fallides o en situació d' arranjament judicial, i si ho han estat, han estat judicialment rehabilitades.

4) Instruments financers: s' entén per instruments financers l' accepció més àmplia del terme, i especialment els que es detallen a continuació:

- Valors negociables.

- Instruments del mercat monetari.

- Participacions d' OIC.

- Contractes d' opcions, futurs, permutes (swaps), acords de tipus d' interès a termini i altres contractes de derivats relacionats amb valors, divises, tipus d' interès o rendiments, o altres instruments derivats, índexs financers o mesures financeres que puguin liquidar-se en espècie o en efectiu.

- Contractes d' opcions, futurs, permutes (swaps), acords de tipus d' interès a termini i altres contractes de derivats relacionats amb matèries primeres que hagin de liquidar-se en efectiu o que puguin liquidar-se en efectiu a petició d' una de les parts (per motius diferents de l' incompliment o d' un altre fet que dugui a la rescissió del contracte).

- Contractes d' opcions, futurs, permutes (swaps) i altres contractes de derivats relacionats amb matèries primeres que puguin liquidar-se en espècie, sempre que es negociïn en un mercat regulat o en un sistema de negociació multilateral.

- Contractes d' opcions, futurs, permutes (swaps), acords de tipus d' interès a termini i altres contractes de derivats relacionats amb matèries primeres que puguin ser liquidats mitjançant lliurament físic no esmentats en l' apartat anterior i no destinats a fins comercials, que presenten les característiques d' altres instruments financers derivats, tenint en compte, entre altres coses, si es liquiden a través de cambres de compensació reconegudes o són objecte d' ajustaments regulars dels marges de garantia.

- Instruments derivats per a la transferència del risc de crèdit.

- Contractes financers per diferències.

- Contractes d' opcions, futurs, permutes (swaps), acords de tipus d' interès a termini i altres contractes de derivats relacionats amb variables climàtiques, despeses de transport, autoritzacions d' emissió o tipus d' inflació o altres estadístiques econòmiques oficials, que hagin de liquidar-se en efectiu o que puguin liquidar-se en efectiu a elecció d' una de les parts (per motius diferents de l' incompliment o d' un altre succés que dugui a la rescissió del contracte), així com qualsevol altre contracte derivat relacionat amb actius, drets, obligacions, índexs i mesures no esmentats en els apartats anteriors, que presenten les característiques d' altres instruments financers derivats, tenint en compte, entre altres coses, si es negocien en un mercat regulat o en un sistema de negociació multilateral, si es liquiden a través de cambres de compensació reconegudes o són objecte d' ajustaments regulars dels marges de garantia.

5) Fons propis: és la suma de capital de nivell 1 i capital de nivell 2, segons la Llei de solvència, liquiditat i supervisió prudencial d' entitats bancàries i empreses d' inversió, i les seves normes d' aplicació.

El capital inicial compren només un o més dels elements a què es refereix l' apartat 1 de l' article 28, apartat 1) lletres a) a e) de la Llei de solvència, liquiditat i supervisió prudencial d' entitats bancàries i empreses d' inversió.

6) Valors negociables: s' entenen per valors negociables les categories de valors que són negociables en el mercat de capitals, a excepció dels instruments de pagament, com:

- accions de societats i altres valors equiparables a les accions de societats, associacions o altres entitats i certificats de dipòsit representatius d' accions;

- obligacions o altres formes de deute titulitzat, inclosos els certificats de dipòsit representatius d' aquests valors;

- tots els altres valors que atorguen el dret a adquirir o a vendre aquests valors negociables o que donen lloc a una liquidació en efectiu, determinada per referència a valors negociables, divises, tipus d' interès o rendiments, matèries primeres o altres índexs o mesures.

7) Ens del sector financer: un ens del sector financer tal com es defineix a l' incís 20, apartat 1 de l' article 3 de la Llei de solvència, liquiditat i supervisió prudencial d' entitats bancàries i empreses d' inversió.

8) Participació qualificada: és aquella participació que es defineix en l' apartat 14 de l' article 2 de la Llei 8/2013, de 9 de maig de 2013, sobre els requisits d' organització i les condicions de funcionament de les entitats operatives del sistema financer, la protecció dels inversors, els abusos de mercat i acords de garantia financera.

Article 3. Composició del sistema financer andorrà

El sistema financer andorrà es defineix com el sistema financer que opera al Principat d' Andorra i que inclou:

a) les activitats financeres regulades i exercides per...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR