Decret del 18-3-2020 pel qual es modifica l' annex 2 del Decret del 17-3-2020 pel qual s' adopten mesures excepcionals addicionals per la situació d' emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2.

 
EXTRACTO GRATUITO
GOVERN
1/12
www.bopa.ad
18 de març del 2020Núm. 30
Dipòsit legal: AND.2-2015
Decret
Decret del 18-3-2020 pel qual es modica l’annex 2 del Decret del 17-3-2020 pel qual s’adopten mesures
excepcionals addicionals per la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2.
Vist que s’ha constatat un error en l’annex 2 del Decret del 17-3-2020 pel qual s’adopten mesures excepcionals
addicionals per la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2, publicat al Butlletí
Ocial del Principat d’Andorra, núm. 28, es torna a publicar íntegrament el text del Decret i dels 3 annexos.
“Decret
Decret del 17-3-2020 pel qual s’adopten mesures excepcionals addicionals per la situació d’emergència
sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2.
Malgrat les múltiples mesures extraordinàries establertes pel Govern per protegir la salut i la seguretat dels
ciutadans i els esforços efectuats per les instàncies sanitàries, especialment pels professionals de la salut,
la pandèmia causada pel coronavirus SARS-CoV-2 continua avançant a un ritme molt ràpid i imprevisible.
Aquest fet obliga a extremar, encara més, les mesures preses pel Govern mitjançant els decrets dels dies
11, 13, 14 i 15 de l’actual mes de març, ja que no s’han traduït en una davallada sucient per contenir la
pandèmia. El Govern, donant resposta al que la situació reclama, estableix noves restriccions immediates
per tal de reforçar les ja adoptades prèviament, amb la intenció d’articular totes les mesures escaients per
contenir tant com sigui possible aquesta pandèmia.
Atès que som davant d’una de les anomenades infeccions comunitàries, és a dir, les que s’adquireixen en la
nostra vida diària, i que, com demostra l’evidència cientíca, l’única manera de contenir la pandèmia i evitar
el col·lapse del sistema sanitari és reduir al mínim les interaccions físiques entre les persones, cal ampliar
les mesures adreçades a evitar els contactes i, per això, és necessari el tancament temporal al públic de
totes les activitats laborals que siguin considerades de risc i també les activitats que per la seva naturalesa
puguin contribuir excessivament a un increment dels contagis de la COVID-19. Això no afecta els comerços
d’alimentació, les farmàcies, les benzineres i altres serveis considerats bàsics per a la comunitat, encara
que puguin comportar risc.
Aquesta decisió suposa mesures molt dràstiques, però necessàries, ja que afecta sectors de l’activitat molt
amplis i en els quals treballen moltes persones, com la construcció i les activitats relacionades, i bona part
de les activitats industrials, artesanals i les professions liberals.
Així mateix, les administracions públiques reduiran al mínim l’activitat i només mantindran els serveis que
es considerin estrictament essencials.
L’aplicació d’aquestes mesures s’ha de fer des de la corresponsabilitat, repartint les càrregues derivades
d’aquesta situació excepcional des del sector públic, l’empresariat i els treballadors.
D’altra banda, el Govern presentarà al Consell General, amb la màxima urgència, un projecte de llei òmnibus
que faci possible l’execució de totes les mesures que s’han anat establint i un projecte de llei qualicada que
reguli l’estat d’alarma i d’emergència, en els termes que estableix l’article 42 de la Constitució del Principat
d’Andorra.
Per tot el que s’ha exposat, el Govern, a proposta del ministre de Salut, en la sessió del dia 16 de març del
2020, aprova amb aquest Decret l’addició de noves mesures a les establertes als decrets dels dies 11, 13,
Altres disposicions
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2020-
03-18
19:08:59

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA