Decret del 18-3-2020 pel qual se suspenen totes les fases de les licitacions públiques en el sector de la construcció, a causa de la situació d' emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2.

 
EXTRACTO GRATUITO
GOVERN
1/1
www.bopa.ad
18 de març del 2020Núm. 30
Dipòsit legal: AND.2-2015
Decret
Decret del 18-3-2020 pel qual se suspenen totes les fases de les licitacions públiques en el sector de la
construcció, a causa de la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2.
Ateses les mesures dràstiques excepcionals que és necessari adoptar per contenir l’expansió del coronavirus
SARS-CoV-2, les quals exigeixen la pràctica aturada de tota activitat que no sigui estrictament imprescindible;
Atès que actualment alguns concursos públics del Govern de l’àmbit de la construcció es troben en període
de licitació;
El Govern, en la sessió del 18 de març del 2020, a proposta del ministre d’Ordenament Territorial, aprova
aquest Decret amb el contingut següent:
Article 1
Se suspenen, en totes les seves fases, totes les licitacions públiques de l’àmbit de la construcció en curs
(execució d’obres, redaccions de projectes, direccions d’obra i controls de qualitat).
Article 2
Quan sigui possible i oportú s’aixecarà aquesta suspensió i, consegüentment, es reprendran les licitacions
suspeses. Quan això s’esdevingui es publicarà el nou termini de presentació de proposicions i d’obertura
pública de cada licitació.
Disposició nal
Aquest Decret entrarà en vigor el mateix dia de ser publicat alButlletí Ocial del Principat d’Andorra.
Cosa que es fa pública per a coneixement general.
Andorra la Vella, 18 de març del 2020
Xavier Espot Zamora
Cap de Govern
Altres disposicions
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2020-
03-18
19:08:56

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA