Ordre ministerial del 21-3-2020 per la qual s' estableix la suspensió temporal de la temporada de pesca 2020 i dels plans de caça 2019-2020.

 
EXTRACTO GRATUITO
GOVERN
1/1
www.bopa.ad
21 de març del 2020Núm. 33
Dipòsit legal: AND.2-2015
Ordre ministerial
Ordre ministerial del 21-3-2020 per la qual s’estableix la suspensió temporal de la temporada de pesca
2020 i dels plans de caça 2019-2020.
Exposició de motius
En virtut dels decrets dels dies 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19 i 20 de març, el Govern ha establert mesures ex-
cepcionals, atesa la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2.
Vist l’apartat 3 de l’article 16 de la Llei del Govern, del 15 de desembre del 2000;
Vista la Llei de pesca i de gestió del medi aquàtic, del 28 de juny del 2002;
Vista la Llei 13/2016, del 28 de juliol, de caça;
Vist el Reglament de modicació del Reglament de la pesca del 5 de març del 2008, del 25 de febrer del 2010;
Vist el Reglament de caça, aprovat pel Decret del 3 de juliol del 2019;
Vista l’ordre ministerial relativa a la temporada de pesca 2020, de data 21 de febrer del 2020;
Vista l’ordre ministerial relativa a la temporada de pesca 2020, de data 9 de març del 2020;
Vista l’ordre ministerial relativa a la temporada de caça i als plans de caça per al 2019-2020, de data 3 de
juliol del 2019;
Atès que la pràctica de la pesca i de la caça no són conformes a les recomanacions sanitàries preceptives
per evitar la progressió del nou coronavirus SARS-CoV-2 i reforçar el sistema de salut pública, raó per la
qual esdevé necessari establir mesures excepcionals;
Atès el que s’ha exposat, la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, en virtut de les compe-
tències que té assignades legalment,
Disposa
Article 1. Suspensió temporal
Se suspenen temporalment la temporada de pesca 2020 i els plans de caça 2019-2020.
Article 2. Durada de les mesures
Les mesures excepcionals establertes en aquesta ordre ministerial mantindran la seva vigència ns que
se’n determini el cessament.
Article 3. Incompliments
Les mesures establertes en aquesta ordre ministerial tenen valor de requeriment de l’autoritat. Qualsevol
incompliment d’aquestes mesures se sancionarà d’acord amb la legislació especíca aplicable.
Disposició nal
Aquesta ordre ministerial entrarà en vigor el dia de ser publicada al Butlletí Ocial del Principat d’Andorra.
Andorra la Vella, 21 de març del 2020
Sílvia Calvó Armengol
Ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat
Altres disposicions
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2020-
03-21
21:09:55

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA