Decret del 21-3-2020 pel qual s' adopten mesures excepcionals addicionals per la situació d' emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2 relatives a la confecció de mascaretes.

 
EXTRACTO GRATUITO
GOVERN
1/12
www.bopa.ad
21 de març del 2020Núm. 33
Dipòsit legal: AND.2-2015
Decret
Decret del 21-3-2020 pel qual s’adopten mesures excepcionals addicionals per la situació d’emergència
sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2 relatives a la confecció de mascaretes.
Exposició de motius
Malgrat les múltiples mesures extraordinàries establertes pel Govern per protegir la salut i la seguretat dels
ciutadans i els esforços efectuats per les instàncies sanitàries, especialment pels professionals de la salut,
la pandèmia causada pel coronavirus SARS-CoV-2 continua avançant a un ritme molt ràpid i imprevisible.
Atesa la demanda creixent de material sanitari de protecció individual, concretament de mascaretes, i da-
vant la possibilitat que, seguint les especicacions tècniques requerides per garantir la seva ecàcia com
a mesura de prevenció, aquestes mascaretes puguin ser produïdes localment, escau autoritzar l’obertura
de les activitats que poden atendre aquesta demanda.
El Govern, a proposta del ministre de Salut, en la sessió del dia 21 de març del 2020, aprova aquest Decret.
Article 1. Autorització d’obertura
Els comerços amb les codicacions següents passen d’una situació de tancament obligatori a una situació
d’autorització d’obertura.
18 22 10 Confecció industrial d’altres peces de vestir exteriors
18 22 20 Confecció a mida d’altres peces de vestir exteriors
52 41 00 Comerç al detall de tèxtils (merceries)
52 74 00 Altres reparacions (modistes i arranjaments de roba)
Nota: confecció equival a fabricació
Article 2. Autorització de guàrdies
A  de proveir del material tèxtil necessari per a la fabricació de mascaretes, queden autoritzats a mantenir
un servei de guàrdia els comerços amb la codicació següent:
- 51 41 00 Comerç a l’engròs de tèxtils
Article 3. Mesures addicionals
Aquesta autorització d’obertura és únicament vàlida per als establiments dedicats a realitzar exclusivament
qualsevol de les tasques necessàries per a l’elaboració de mascaretes. El Ministeri de Salut lliura a aquests
establiments les especicacions tècniques per a la confecció de les mascaretes.
Article 4. Incompliments i règim sancionador
Els incompliments dels requeriments de les autoritats competents se sancionen d’acord amb la legislació
especíca que sigui aplicable.
Disposició derogatòria
Amb l’entrada en vigor d’aquest Decret queden derogades les disposicions de rang igual o inferior que s’hi
oposin.
Altres disposicions

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA