Decret del 24-3-2020 d' aprovació d' un programa extraordinari d' avals per a empreses i negocis per la situació d' emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2.

 
EXTRACTO GRATUITO
GOVERN
1/6
www.bopa.ad
24 de març del 2020Núm. 34
Dipòsit legal: AND.2-2015
Decret
Decret del 24-3-2020 d’aprovació d’un programa extraordinari d’avals per a empreses i negocis per la
situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2.
Exposició de motius
Aquest Decret té com a objecte l’adopció de mesures per respondre a l’impacte econòmic, en les empreses
i els negocis del país, de la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2, d’acord
amb els decrets aprovats pel Govern, en data 11 de març del 2020 i dies subsegüents, d’establiment de
mesures excepcionals.
Amb aquest Decret, d’acord amb la voluntat del Govern de donar suport al teixit econòmic del país i de
garantir els llocs de treball, es vol ajudar les empreses i els negocis del país la facturació, el funcionament i el
nançament normals dels quals hagin resultat afectats per la situació d’emergència sanitària de manera que
això els comporti tensions de tresoreria o dicultats per fer front a les despeses de funcionament habituals
i necessàries, especialment el pagament de les nòmines als treballadors. Aquesta situació extraordinària i
de duració limitada pot comprometre la continuïtat d’empreses i de negocis andorrans que serien perfec-
tament viables en condicions normals i que, per tant, ho continuaran sent quan la situació es normalitzi.
L’objectiu és minimitzar els efectes de l’emergència sanitària en les empreses i els ciutadans del Principat,
i alhora facilitar una recuperació ràpida de la nostra economia un cop remeti la situació actual.
Aquest Decret instrumentalitza dos crèdits tous atorgats per les entitats bancàries al teixit econòmic amb
l’aval i el pagament dels interessos a càrrec del Govern. El primer, de 60 milions d’euros, està destinat a
cobrir les despeses de funcionament de les empreses i els autònoms. El segon, de 70 milions d’euros, està
destinat a renançar les quotes creditícies que puguin tenir aquests empresaris i autònoms.
Consegüentment, a proposta del ministre de Finances i portaveu, Èric Jover Comas, el Govern, en la sessió
del 23 de març del 2020,
Decreta
Article 1
S’aprova un programa extraordinari d’avals a càrrec de l’Estat, que es formalitzaran en línies de nança-
ment garantides, destinat a garantir la liquiditat de les empreses i els negocis del país el funcionament i la
facturació normals dels quals hagin resultat afectats per la situació d’emergència sanitària. Aquest progra-
ma d’avals públics, d’un import inicial total de 30 milions d’euros, permetrà als negocis i les empreses fer
front a les seves despeses de funcionament habituals i necessàries. Aquest import augmentarà ns a un
import de 130 milions d’euros un cop entri en vigor la Llei de mesures excepcionals i urgents per la situació
d’emergència sanitària causada per la pandèmia de SARS-CoV-2.
Article 2
1. Poden acollir-se a aquest programa extraordinari d’avals públics únicament les empreses i els negocis
establerts al país el funcionament i la facturació normals dels quals hagin resultat afectats per la situació
d’emergència sanitària de manera que això els comporti tensions de tresoreria o dicultats per fer front a
les despeses de funcionament i als pagaments habituals i necessaris.
Altres disposicions
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2020-
03-24
10:12:13

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA