Edicte del 3-6-2020 pel qual es fa pública l' ampliació de contracte de per a renovació de les llicències anuals ' FortiGate-3000D 1 Year Unified (UTM)' .

 
EXTRACTO GRATUITO
GOVERN
1/1
www.bopa.ad
10 de juny del 2020Núm. 80
Dipòsit legal: AND.2-2015
Edicte
Edicte del 3-6-2020 pel qual es fa pública l’ampliació de contracte de per a renovació de les llicències
anuals “FortiGate-3000D 1 Year Unied (UTM)”.
1. Objecte: ampliació de contracte
1. Òrgan contractant
a) Identitat: Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior
b) Data de l’acord del Govern: 3-6-2020
2. Dades de l’adjudicació
a) Identitat de l’adjudicatari: Andorra Telecom SAU
b) Denominació del treball: Renovació de les llicències anuals “FortiGate-3000D 1 Year Unied (UTM)”
c) Localització: Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior
d) Preu cert: 53.155,74 € (impostos inclosos)
e) Partida pressupostària: 880-883-PROJ.0008-20805
f) Termini d’execució: 4 Juny 2021
3. Contracte principal
Edicte d’adjudicació: BOPA núm. 53 any 2019 de data 12-6-2019
4. Legislació aplicable
D’acord amb l’article 22. 1 f) de la Llei de contractació pública que s’aplica per analogia al contracte d’obres
d’acord amb la disposició addicional cinquena de la Llei 5/2008 d’acompanyament del projecte de llei de
pressupost del 2008, atès que l’ampliació no supera el 20% del preu del contracte.
De conformitat amb el que estableix l’article 124 del text refós del Codi de l’Administració, del 29 de març
del 1989, publicat pel Decret legislatiu del 3 de juliol del 2019, contra aquesta resolució es pot interposar
recurs administratiu davant del Govern en el termini d’un mes a comptar de la data de la noticació de
l’acte objecte de recurs.
D’acord amb els articles 50 i 129 del Codi de l’Administració, la interposició de recurs no suspèn l’execució
de l’acte impugnat.
Cosa que es fa pública per a coneixement general.
Andorra la Vella, 3 de juny del 2020
Xavier Espot Zamora
Cap de Govern
Adjudicacions i ampliacions de contractes
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2020-
06-09
12:53:25

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA