Edicte del 3-6-2020 pel que es fa pública l' adjudicació de la contractació directa dels treballs d' evolució i noves funcionalitats del programari ' Sistema Gestió de la Identitat Digital' .

 
EXTRACTO GRATUITO
GOVERN
1/1
www.bopa.ad
10 de juny del 2020Núm. 80
Dipòsit legal: AND.2-2015
Edicte
Edicte del 3-6-2020 pel que es fa pública l’adjudicació de la contractació directa dels treballs d’evolució
i noves funcionalitats del programari “Sistema Gestió de la Identitat Digital”.
1. Objecte: contractació directa
2. Òrgan contractant
a) Identitat: Govern
b) Data de l’acord: 3-6-2020
c) Organisme que gestiona l’expedient: Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior
3. Dades de l’adjudicació
a) Identitat de l’adjudicatari: IThinkUPC, SLU.
b) Denominació del treball: Evolutius i noves funcionalitats del programari Sistema Gestió de la Identitat
Digital
c) Localització: Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior
d) Preu cert: 13.585 € (impostos indirectes inclosos)
e) Partida pressupostària: 880-883-PROJ.0008-22760
f) Durada del contracte: De l’1/1/2019 al 31/12/2019
g) Forma d’adjudicació: directa
h) Modalitat de la contractació: ordinària
i) Legislació aplicable: article 54.2.f de la Llei de la contractació pública, del 9 de novembre del 2000, i
d’acord amb la disposició nal tercera de la Llei de pressupost per a l’exercici del 2019
De conformitat amb el que estableix l’article 124 del text refós del Codi de l’Administració, del 29 de març
del 1989, publicat pel Decret legislatiu del 3 de juliol del 2019, contra aquesta resolució es pot interposar
recurs administratiu davant del Govern en el termini d’un mes a comptar de la data de la noticació de
l’acte objecte de recurs.
D’acord amb els articles 50 i 129 del Codi de l’Administració, la interposició de recurs no suspèn l’execució
de l’acte impugnat.
Cosa que es fa pública per a coneixement general.
Andorra la Vella, 3 de juny del 2020
Xavier Espot Zamora
Cap de Govern
Adjudicacions i ampliacions de contractes
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2020-
06-09
12:53:27

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA