Edicte del 03-6-2020 pel qual s'anuncien les proclames del matrimoni que s'ha de celebrar entre els Srs. Johann Andrés Chacon Brausin i Dayhana Alejandra Ortiz Monta'a.

 
EXTRACTO GRATUITO
REGISTRE CIVIL
1/1
www.bopa.ad
10 de juny del 2020Núm. 80
Dipòsit legal: AND.2-2015
Edicte
Edicte del 3-6-2020 pel qual s’anuncien les proclames del matrimoni que s’ha de celebrar entre els Srs.
Johann Andrés Chacon Brausin i Dayhana Alejandra Ortiz Montaña.
Mercè Coll Blecua, registradora titular de l’estat civil del Principat d’Andorra
Faig saber
Que al Registre Civil es formalitza l’expedient previ a la celebració del matrimoni, a La Massana, entre:
Johann Andrés Chacon Brausin, ll d’Abraham i d’Ana Yibe, solter, nascut a Bogotá, Colòmbia, el dia 23 de
febrer de 1992, de nacionalitat colombiana, amb passaport núm. AU574684, resident a La Massana, amb
domicili a l’avinguda de Sant Antoni, 91, edici La Cabanota, escala A, 2, i,
Dayhana Alejandra Ortiz Montaña, lla de Freddy Mauricio i de Faride Hejer, soltera, nascuda a Bogotá,
Colòmbia, el dia 10 de juny de 1995, de nacionalitat colombiana, amb passaport núm. AU898137, resident
a Bogotá, Colòmbia, amb domicili al carrer 136 CSur #3-12, Bq 2, Ap. 602.
Fet que es fa públic a  que les persones interessades puguin comparèixer al Registre Civil, per manifestar
les eventuals denúncies d’impediments o oposicions que creguin convenients dins del termini de deu dies
hàbils posteriors a la data de publicació d’aquest edicte.
Andorra la Vella, 3 de juny de 2020
Mercè Coll Blecua
Registradora titular de l’Estat Civil
Matrimonis i unions civils
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2020-
06-09
12:55:11

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA