Edicte del 3-6-2020 pel qual s'anuncien les proclames del matrimoni que s'ha de celebrar entre els Srs. Carlos Sanchez Estella i Estefanía Sierra Barranco.

 
EXTRACTO GRATUITO
REGISTRE CIVIL
1/1
www.bopa.ad
10 de juny del 2020Núm. 80
Dipòsit legal: AND.2-2015
Edicte
Edicte del 3-6-2020 pel qual s’anuncien les proclames del matrimoni que s’ha de celebrar entre els Srs.
Carlos Sanchez Estella i Estefanía Sierra Barranco.
Mercè Coll Blecua, registradora titular de l’estat civil del Principat d’Andorra
Faig saber
Que al Registre Civil es formalitza l’expedient previ a la celebració del matrimoni, a La Massana, entre:
Carlos Sanchez Estella, ll de José Luis i de María Jesús, solter, nascut a Zaragoza, Espanya, el dia 25 de fe-
brer de 1973, de nacionalitat espanyola, amb passaport núm. XDC955470, resident a Arinsal, La Massana,
amb domicili a la carreta del Mas de Ribafeta, 4, edici Prat de la Vella, baixos A, i,
Estefanía Sierra Barranco, lla de José Luis i de Trinidad, soltera, nascuda a Madrid, Espanya, el dia 11 de
febrer de 1980, de nacionalitat espanyola, amb DNI núm. 54485563N, resident a Arinsal, La Massana, amb
domicili a la carretera del Mas de Ribafeta, 4, edici Prat de la Vella, baixos A.
Fet que es fa públic a  que les persones interessades puguin comparèixer al Registre Civil, per manifestar
les eventuals denúncies d’impediments o oposicions que creguin convenients dins del termini de deu dies
hàbils posteriors a la data de publicació d’aquest edicte.
Andorra la Vella, 3 de juny de 2020
Mercè Coll Blecua
Registradora titular de l’Estat Civil
Matrimonis i unions civils
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2020-
06-09
12:55:13

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA