Decret del 10-6-2020 d' aprovació del Reglament regulador del permís retribuït extraordinari per absència laboral per tenir cura dels fills a càrrec durant el període d' emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2.

 
EXTRACTO GRATUITO
GOVERN
1/4
www.bopa.ad
10 de juny del 2020Núm. 81
Dipòsit legal: AND.2-2015
Decret
Decret del 10-6-2020 d’aprovació del Reglament regulador del permís retribuït extraordinari per ab-
sència laboral per tenir cura dels lls a càrrec durant el període d’emergència sanitària causada per la
pandèmia del SARS-CoV-2.
La Llei 3/2020 i la Llei 5/2020 de mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària
causada per la pandèmia del SARS-CoV-2 aprovades pel Consell General el 23 de març i el 18 d’abril del
2020, respectivament, preveuen nombroses ajudes d’abast temporal limitat que han de permetre pal·liar,
en la mesura que sigui possible, els primers efectes que aquesta situació de crisi sanitària provoca sobre
les persones i sobre les empreses, d’acord amb el principi de solidaritat i de corresponsabilitat.
L’article 5 de la Llei 5/2020 regula les mesures perquè puguin absentar-se del seu lloc de treball els proge-
nitors assalariats que treballen en activitats obertes i autoritzades a obrir per decret del Govern i que s’han
vist afectats pel tancament dels centres escolars, les guarderies i les llars d’infants, per tenir cura del ll o lls
menors de catorze anys o amb discapacitat per tal d’evitar situacions de desemparament d’aquests infants.
Les hores de treball no efectuades per aquesta causa són compensades pel Govern mitjançant un meca-
nisme que s’ha d’establir per via reglamentària, tenint en compte que el valor del còmput mensual de les
hores de treball no efectuades i compensades pel Govern no pot superar el salari mínim interprofessional.
La Llei 7/2020, del 25 de maig, de mesures excepcionals i urgents, en matèria processal i administrativa,
per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2, (d’ara en endavant “Llei
7/2020”, a la disposició nal primera, modica l’article 5 de la Llei 5/2020 esmentada anteriorment i inclou
també com a beneciàries les persones que exerceixen una activitat per compte propi que treballen en
activitats obertes i autoritzades a obrir per decret del Govern i, així mateix, concreta les situacions d’aplicació.
Aquesta mesura excepcional i temporal, que va ser regulada pel Decret del 30-4-2020 d’aprovació del
Reglament regulador del permís retribuït extraordinari per tenir cura dels lls a càrrec durant el període
de mesures excepcionals i urgents derivades de l’emergència sanitària causada per la pandèmia de SARS-
CoV-2, requereix un nou reglament d’acord amb la nova Llei 7/2020.
Aquesta nova regulació requereix modicar l’esmentat Reglament regulador del permís retribuït extraor-
dinari per tenir cura dels lls a càrrec durant el període de mesures excepcionals i urgents derivades de
l’emergència sanitària causada per la pandèmia de SARS-CoV-2 per ajustar-lo a les prescripcions de la Llei
7/2020. Amb aquesta nalitat, i amb l’ànim de salvaguardar la seguretat jurídica, es deroga el Decret del
30-4-2020 d’aprovació del Reglament regulador del permís retribuït extraordinari per tenir cura dels lls a
càrrec durant el període de mesures excepcionals i urgents derivades de l’emergència sanitària causada
per la pandèmia de SARS-CoV-2.
Per tot el que s’ha exposat, a proposta del ministre d’Afers Socials, Habitatge i Joventut, el Govern, en la
sessió del 10 de juny del 2020, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Article únic
S’aprova el Reglament regulador del permís retribuït extraordinari per absència laboral per tenir cura
dels lls a càrrec durant el període de mesures excepcionals i urgents derivades de l’emergència sanitària
causada per la pandèmia de SARS-CoV-2, que entrarà en vigor el mateix dia de que es publiqui al Butlletí
Ocial del Principat d’Andorra.
Reglaments
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2020-
06-10
17:40:32

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA