Acord de data 10-6-2020 del Consell Superior de la Justícia de mesures excepcionals i urgents, en matèria processal i administrativa, i de declaració parcial de la fi de la situació d' emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2.

 
EXTRACTO GRATUITO
CSA20200610_13_24_16

Acord

Acord de data 10-6-2020 del Consell Superior de la Justícia de mesures excepcionals i urgents, en matèria processal i administrativa, i de declaració parcial de la fi de la situació d' emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2.

Vista la disposició de l' article 89.1 de la Constitució,

Vist l' Acord de data 13-5-2020 (Bopa n'66, any 2020, publicat en data 14-5-2020) pel qual el Consell Superior de la Justícia adapta les mesures vigents als preceptes establerts:

- per la Llei 5/2020 del 18 d' abril de noves mesures excepcionals i urgents per la situació d' emergència sanitària causada per la pandèmia de SARS-CoV-2 i,

- pel Decret del 30-4-2020 pel qual s' adopten noves mesures excepcionals addicionals per la situació d' emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2 en relació amb els serveis d' atenció a la ciutadania de les administracions públiques.

Vistes les disposicions dels capítols primer i segon de la Llei 7/2020, de 25 de maig, de mesures excepcionals i urgents en matèria processal i administrativa, per la situació d' emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2, per les quals s' estableixen les regles aplicables al còmput dels terminis processals suspesos en virtut de la Llei 3/2020 i, posteriorment, de la Llei 5/2020, per al moment en què es declari la finalització de la situació d' emergència sanitària.

Vist que el Decret del 9-6-2020 declara parcialment la fi de la situació d' emergència sanitària ocasionada per la pandèmia del SARS-CoV-2, als efectes, entre altres, de:

" la Llei 5/2020, del 18 d' abril, de noves mesures excepcionals i urgents per la situació d' emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2, pel que fa a les mesures establertes a l' article 49, ' Suspensió de terminis processals' ; a l' article 50, ' Suspensió de terminis administratius' , i a l' article 51, ' Suspensió dels terminis de prescripció i de caducitat' .

" la Llei 7/2020, del 25 de maig, de mesures excepcionals i urgents, en matèria processal i administrativa, per la situació d' emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2, pel que fa a l' article 1, ' Còmput dels terminis processals suspesos' ; a l' article 2, ' Còmput dels terminis per recórrer contra actes administratius i en matèria fiscal i tributària' ; a l' article 3, ' Còmput d' altres terminis suspesos durant l' emergència sanitària' , i a l' article 4, ' Represa del termini de caducitat en els expedients...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA