Edicte del 15-6-2020 pel qual, a petició de l' Hble. Comú d' Encamp, s' acorda l' embargament sobre els béns i drets de diverses persones i/o societats.

 
EXTRACTO GRATUITO
SAIG
1/2
www.bopa.ad
17 de juny del 2020Núm. 83
Dipòsit legal: AND.2-2015
Edicte
Edicte del 15-6-2020 pel qual, a petició de l’Hble. Comú d’Encamp, s’acorda l’embargament sobre els
béns i drets de diverses persones i/o societats.
Xavier Granyó Ribes, saig del Principat d’Andorra, titular del despatx professional, situat al carrer del Fener,
núm. 11, 5è-2a, edici Eland Unió, d’Andorra la Vella, en virtut del Decret de nomenament del 27 d’abril del
2016, i de les funcions que m’atorga la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig, modicada per la Llei
8/2017, del 20 d’abril.
A sol·licitud de l’Hble. Comú d’Encamp, havent designat com a domicili a efectes de noticació aquest des-
patx professional.
En execució de:
Les resolucions administratives dictades per l’Hble. Comú d’Encamp, esdevingudes fermes i exigibles per
la via forçosa.
Faig saber
Que, el 15 de juny del 2020, mitjançant aquest edicte,
Acordo l’embargament:
Sobre els béns i drets de les persones i/o societats que es relacionen a continuació:
Persona embargada Import
embargament Execució acte Número expedient
Bernad Lou, Daniel
cens: 1337-N 63,64 € Rebuts: Execució complementaria de l’expedient
EX-AD/17-005583-X EX-AD/19-012673-X
En virtut del que estableix l’article 5, apartat 3, de la Llei 44/2014, de 18 de desembre, de l’embargament,
en qualsevol moment, el saig d’una banda i la persona embargada, d’altra banda, poden posar-se d’acord
en l’ordre d’embargament dels béns o drets.
Motiu pel qual informo als interessats mitjançant aquesta publicació, que poden proposar un ordre d’em-
bargament dels seus béns i drets que garanteixi el cobrament del deute amb la mateixa ecàcia que els
altres béns i drets susceptibles d’embargament.
A manca de proposta i/o d’acord, procediré a embargar els béns i drets de les persones i/o societats que
es relacionen, seguint l’ordre xat a l’article 108 de la Llei de bases de l’ordenament tributari, tot i tenint en
compte la proporcionalitat entre el valor dels béns i drets i l’import que és objecte de l’embargament, la
més gran facilitat de realització i la mínima onerositat per a les persones i/o societats embargades.
Molt important
Un cop publicat el present acord d’embargament i en mèrits del que disposa l’article 40, apartat 1r, de la Llei
43/2014, del 18 de desembre, del saig, modicada per la Llei 8/2017, del 20 d’abril, procediré a practicar,
si és el cas, l’embargament sobre els béns i drets de la persona embargada en el termini màxim de cinc
(5) dies hàbils, a comptar de la present publicació, en quantia sucient per cobrir els imports especicats
més amunt.
Notificacions
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2020-
06-16
14:16:44

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA