Edicte del 15-6-2020 pel qual, a petició de l' Hble. Comú de Canillo, s' acorda l' embargament sobre els béns i drets de diverses persones i/o societats.

 
EXTRACTO GRATUITO
SAIGF20200614_19_56_33

Edicte

Edicte del 15-6-2020 pel qual, a petició de l' Hble. Comú de Canillo, s' acorda l' embargament sobre els béns i drets de diverses persones i/o societats.

Xavier Granyó Ribes, saig del Principat d' Andorra, titular del despatx professional, situat al carrer del Fener, núm. 11, 5è-2a, edifici Eland Unió, d' Andorra la Vella, en virtut del Decret de nomenament del 27 d' abril del 2016, i de les funcions que m' atorga la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig, modificada per la Llei 8/2017, del 20 d' abril.

A sol·licitud de l' Hble. Comú de Canillo, havent designat com a domicili a efectes de notificació aquest despatx professional.

En execució de:

Les resolucions administratives dictades per l' Hble. Comú de Canillo, esdevingudes fermes i exigibles per la via forçosa.

Faig saber

Que, el 15 de juny del 2020, mitjançant aquest edicte,

Acordo l' embargament:

Sobre els béns i drets de les persones i/o societats que es relacionen a continuació:

Persona embargada

Import embargament

Execució acte

Número expedient

Cabrera Romero, Ruben Antonio
cens:261337-K

135,19 '

Rebuts: 73-9435

EX-AD/20-000396-X

Del valle Garcia, Lidia
cens:263312-L

135,19 '

Rebuts: 73-9358

EX-AD/20-000402-X

En virtut del que estableix l' article 5, apartat 3, de la Llei 44/2014, de 18 de desembre, de l' embargament, en qualsevol moment, el saig d' una banda i la persona embargada, d' altra banda, poden posar-se d' acord en l' ordre d' embargament dels béns o drets.

Motiu pel qual informo als interessats mitjançant aquesta publicació, que poden proposar un ordre d' embargament dels seus béns i drets que garanteixi el cobrament del deute amb la mateixa eficàcia que els altres béns i drets susceptibles d' embargament.

A manca de proposta i/o d' acord, procediré a embargar els béns i drets de les persones i/o societats que es relacionen, seguint l' ordre fixat a l' article 108 de la Llei de bases de l' ordenament tributari, tot i tenint en compte la proporcionalitat entre el valor dels béns i drets i l' import que és objecte de l' embargament, la més gran facilitat de realització i la mínima onerositat per a les persones i/o societats embargades.

Molt important

Un cop publicat el present acord d' embargament i en mèrits del que disposa l' article 40, apartat 1r, de la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig, modificada per la Llei 8/2017, del 20 d' abril, procediré a practicar, si és el cas, l' embargament sobre els...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA