Edicte del 15-6-2020 pel qual s' acorda actualitzar l' import de l' acord d' embargament sobre els béns i drets del Sr. Leonardo Dario Alejandro Tardivo.

 
EXTRACTO GRATUITO
SAIG
1/2
www.bopa.ad
17 de juny del 2020Núm. 83
Dipòsit legal: AND.2-2015
Edicte
Edicte del 15-6-2020 pel qual s’acorda actualitzar l’import de l’acord d’embargament sobre els béns i
drets del Sr. Leonardo Dario Alejandro Tardivo.
Xavier Granyó Ribes, saig del Principat d’Andorra, titular del despatx professional, situat al carrer del Fener
núm. 11, 5è-2a, edici Eland Unió, d’Andorra la Vella, en virtut del Decret de nomenament del 27 d’abril del
2016, i de les funcions que m’atorga la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig, modicada per la Llei
8/2017, del 20 d’abril.
A sol·licitud de la Sra. Sandra Luisa Vieira Parente.
En execució de:
La Sentència dictada pel Tribunal Unipersonal del Batlle, l’11 de setembre del 2014, en el marc de la causa
tramitada pel procediment abreujat: B-1032-6/2014 i del consegüent Aute d’execució: 9000229/2016 dictat el
20 d’abril del 2016, esdevingut ferm i executiu segons acredita el Certicat emès el 20 de setembre del 2016.
Faig saber
Que, el 15 de juny del 2020, mitjançant aquest edicte,
Acordo actualitzar l’import de l’embargament,
Sobre els béns i drets del Sr. Leonardo Dario Alejandro Tardivo, identicat amb el número de cens: 300223-
V, per un import de onze mil vuit-cents trenta-sis euros amb setanta-un cèntims (11.836,71 €), sucient de
moment per cobrir el deute objecte de la present execució.
En virtut del que estableix l’article 5, apartat 3r, de la Llei 44/2014, del 18 de desembre, de l’embargament,
en qualsevol moment, el saig d’una banda i la societat embargada d’altra banda, poden posar-se d’acord
en l’ordre d’embargament dels béns o drets.
Motiu pel qual l’informo mitjançant la present publicació, que pot proposar un ordre d’embargament dels
seus béns i drets que garanteixi el cobrament del deute amb la mateixa ecàcia que els altres béns i drets
susceptibles d’embargament.
A manca de proposta o d’acord, procediré a embargar els béns i drets del Sr. Leonardo Dario Alejandro
Tardivo, seguint l’ordre xat a l’article 108, de la Llei de bases de l’ordenament tributari, tot i tenint en compte
la proporcionalitat entre el valor dels béns i drets i l’import que és objecte de l’embargament, la més gran
facilitat de realització i la mínima onerositat per a la societat embargada.
Molt important
Un cop publicat el present acord d’embargament i en mèrits del que disposa l’article 40, apartat 1r, de la Llei
43/2014, del 18 de desembre, del saig, modicada per la Llei 8/2017, del 20 d’abril, procediré a practicar,
si és el cas, l’embargament sobre els béns i drets de la societat embargada en el termini màxim de cinc
(5) dies hàbils, a comptar de la present publicació, en quantia sucient per cobrir els imports especicats
més amunt.
En virtut del que disposa l’article 12, de la Llei 44/2014, del 18 de desembre, de l’embargament, en qual-
sevol moment anterior o posterior a la pràctica de l’embargament, i ns a l’adjudicació denitiva dels béns
Notificacions
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2020-
06-16
14:17:15

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA