Edicte del 15-6-2020 pel qual es notifica l' acord d' execució i es requereix el pagament a la societat Sateda, SL.

Data de publicació:17 Jun 2020
SAIGF20200614_19_20_07

Edicte

Edicte del 15-6-2020 pel qual es notifica l' acord d' execució i es requereix el pagament a la societat Sateda, SL.

Xavier Granyó Ribes, saig del Principat d' Andorra, titular del despatx professional, situat al carrer del Fener núm. 11, 5è-2a, edifici Eland Unió, d' Andorra la Vella, en virtut del Decret de nomenament del 27 d' abril del 2016, i de les funcions que m' atorga la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig, modificada per la Llei 8/2017, del 20 d' abril.

A sol·licitud del Sr. Cristian David Barreiro Rubio.

Actuant en execució de:

L' Aute dictat pel Tribunal Unipersonal del Batlle, el 29 de novembre del 2019, en el marc de la causa tramitada pel procediment d' ordre judicial: 5000327/2019, esdevingut ferm i executiu.

Faig saber

Que, el 6 de març del 2020, vaig acordar l' execució i requerir:

A la societat Sateda, SL, identificada amb el número de societat: 711033-A, perquè en el termini màxim de tretze (13) dies hàbils, a comptar de la publicació d' aquest Edicte, satisfaci en aquest despatx professional o pel mitjà que estimi convenient, l' import de dos mil quatre-cents cinquanta-vuit euros amb disset cèntims (2.458,17 ' ), objecte de la present execució.

Advertència:

En mèrits del que disposa l' apartat 2n.d), de l' article 38, de la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig, modificada per la Llei 8/2017, del 20 d' abril, l' adverteixo, que transcorreguts els tretze (13) dies ans esmentats, sense...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba