Edicte del 15-6-2020 pel qual es notifica l' acord d' execució i es requereix el pagament al Sr. Luis Filipe da Silva Santos.

 
EXTRACTO GRATUITO
SAIG
1/1
www.bopa.ad
17 de juny del 2020Núm. 83
Dipòsit legal: AND.2-2015
Edicte
Edicte del 15-6-2020 pel qual es notica l’acord d’execució i es requereix el pagament al Sr. Luis Filipe
da Silva Santos.
Xavier Granyó Ribes, saig del Principat d’Andorra, titular del despatx professional, situat al carrer del Fener
núm. 11, 5è-2a, edici Eland Unió, d’Andorra la Vella, en virtut del Decret de nomenament del 27 d’abril del
2016, i de les funcions que m’atorga la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig, modicada per la Llei
8/2017, del 20 d’abril.
A sol·licitud del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS).
Actuant en execució de:
L’Aute dictat pel Tribunal Unipersonal del Batlle, el 20 de novembre del 2019, en el marc de la causa trami-
tada pel procediment d’ordre judicial: 2000516/2019, esdevingut ferm i executiu.
Faig saber
Que, el 14 de febrer del 2020, vaig acordar l’execució i requerir:
Al Sr. Luis Filipe da Silva Santos, identicat amb el número de cens: 96817-C, perquè en el termini màxim
de tretze (13) dies hàbils, a comptar de la publicació d’aquest Edicte, satisfaci en aquest despatx professio-
nal o pel mitjà que estimi convenient, l’import de quatre-cents trenta-nou euros amb vint-i-quatre cèntims
(439,24 €), objecte de la present execució.
Advertència:
En mèrits del que disposa l’apartat 2n.d), de l’article 38, de la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig,
modicada per la Llei 8/2017, del 20 d’abril, l’adverteixo, que transcorreguts els tretze (13) dies ans esmen-
tats, sense haver procedit al pagament de l’import total del deute objecte de la present execució, procediré
a travar embargament sobre els béns i drets de la persona embargada en la forma descrita en l’article
108, de la Llei de bases de l’ordenament tributari, tot i tenint en compte la proporcionalitat entre el valor
dels béns i drets i l’import que és objecte de l’embargament, la més gran facilitat de realització i la mínima
onerositat per a la persona embargada.
I als efectes de noticació al Sr. Luis Filipe da Silva Santos, havent resultat infructuosa la comunicació de
l’acord d’execució efectuada al seu darrer domicili conegut, publico aquest edicte.
Andorra la Vella, 15 de juny del 2020.
Xavier Granyó Ribes
Saig
Notificacions
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2020-
06-16
14:17:48

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA